abazizomar@gmail

Saturday, 30 March 2013

Sambungan panduan teknik menjawab soalan sastera SPM

            Drama:

          1.Muzikal Kampung Baru...Drama realisma ( SPM 2012: 
              Bhg. 1 )
         2.Dongeng Sang Puteri……Drama bangsawan ( SPM 2011: 
             Bhg. 1 )
         3.Menggapai Pelangi………… Drama realisma 

Teks Tradisional: Seuntai Kasih Secebis Harapan  
Puisi Tradisional
Pantun:
  1. Empat KeratAdat dan Etika ( SPM 2011: Bhg. 2 )
  2. Empat KeratNasihat
  3. Empat Kerat – Budi
  4. Empat KeratCindai
  5. Empat KeratDagang
  6. Enam Kerat
  7. Lapan Kerat- Keagamaan
  8. Lapan KeratPerpisahan
  9. Berkait

Syair:
1.Si Burung Nuri Satu
2.Si Burung Nuri Dua
3.Si Burung Nuri Tiga
4.Si Burung Nuri Empat
5.Pentingnya Menjaga Hubungan Keluarga dan Persahabatan

 Gurindam:
1.Dua BelasFasal yang Kesembilan 
2.Dua BelasFasal yang Kesebelas 
3.Seuntai Kasih Secebis Harapan ( SPM 2012: Bhg. 1 )

 Seloka:

1.Mat Jenin 
2.Sifat Pak Pandir ( SPM 2011: Bhg. 1 )
3.Pak Kaduk ( SPM 2012: Bhg. 2 )

Prosa Tradisional:

1.Hikayat Indera Nata   ( sastera hikayat ) 
2.Hikayat Cendawan Putih   ( cerita panji ) 
3.Hikayat Putera Jayapati   ( cerita panji ) SPM 2012: Bhg. 2
4.Hikayat Seri Kelantan   ( sastera sejarah ) SPM 2011: Bhg. 1 dan SPM 2012: Bhg. 1
5.Hikayat Nakhoda Muda  ( panglipur lara ) SPM 2011: Bhg. 2 dan SPM 2012: Bhg. 1
6.Hikayat Caya Langkara   ( panglipur lara ) SPM 2011: Bhg. 1

Novel:

Jeriji Kasih ( SPM 2011: Bhg. 1 dan Bhg. 2 dan SPM 2012: Bhg. 1 dan Bhg. 2 )
 Dari Lembah ke Puncak ( SPM 2011: Bhg. 1 dan SPM 2012: Bhg. 1 )

Pembahagian Soalan

Kertas soalan sastera kod 2215/1 terbahagi kepada dua bahagian, iaitu: Bahagian Satu dan Bahagian Dua. 

  Kedua-dua bahagian wajib dijawab. 

Masa diperuntukan untuk kedua-dua bahagian ialah selama dua jam setengah.


 Bahagian Satu


Bentuk struktur/respon/jawapan ringkas 
10 soalan 
4 markah bagi setiap soalan 
Jumlah markah 40 
Wajib jawab kesemua soalan 
Soalan tidak perlu disalin semula 
Jawapan boleh panjang atau pendek
   
Pembahagian Genre, No. Soalan dan Jumlah Markah 
No. Soalan                 Genre/Jenis Sastera           Jum. Markah
1                                     Puisi Tradisional                          4
2                                     Prosa Tradisional                        4
3                                     Prosa Tradisional                        4
4                                     Puisi Moden                                 4
5                                     Drama                                            4
6                                     Drama                                            4
7                                     Cerpen                                           4
8                                     Cerpen                                           4
9                                     Novel                                             4
10                                   Novel                                             4
                                                                      Jumlah         40   

     Bahagian Dua

Ada 6 soalan. 
60 markah. 
Setiap soalan 20 markah. 
Wajib jawab 3 soalan sahaja. 
Ada 3 bahagian ( A, B dan C ). 
Wajib jawab/pilih 1 soalan sahaja daripada setiap bahagian. 
Jawapan dalam bentuk esei. 
Soalan tidak perlu disalin semula.

Pembahagian Genre, Bahagian, No. Soalan dan Jumlah Markah

Bahagian    No. Soalan    Genre/Jenis Sastera      Jum. Markah 

A                    1                        Puisi Tradisional                    20
                       2                        Prosa Tradisional                  20

B                    3                        Puisi Moden                           20
                      4                         Drama                                      20

C                   5                         Cerpen                                     20
                     6                          Novel                                       20 

              A + B + C      Jumlah 3 soalan                               60 

 Aspek Soalan 
Puisi  ( Tradisional dan Moden )
1.Jenis
2.Ciri-ciri umum
3.Ciri-ciri bentuk    
4.Isi-isi ( Sebab, kesan, tindakan, keadaan dll )
5.Tema
6.Persoalan-persoalan
7.Maksud perkataan/frasa 
8. Maksud baris-baris
9. Maksud rangkap-rangkap
10. Nada
11. Unsur bunyi
12. Gaya bahasa/unsur keindahan
13. Nilai kemanusiaan/murni/moral
14. mesej/pengajaran
15. Rima
16. Latar ( Masa, tempat dan masyarakat )
17. Harapan penyair/penulis
18. Sikap penyair/penulis
19. Perbandingan
20. Penyambungan puisi
21. penghasilan/penciptaan puisi
22. Definisi konsep
 Aspek Soalan Prosa ( Tradisional dan Moden )
1.Jenis genre/sastera 
2.Definisi konsep 
3.Biodata pengarang/penulis 
4.Ciri-ciri genre/sastera 
5.Isi-isi ( Sebab, kesan, tindakan, keadaan dll ) 
6.Peristiwa-peristiwa 
7.Unsur-unsur tertentu ( agama, sejarah, mitos/kesaktian/luar biasa, sindiran dll )
8. Tema
9. Persoalan-persoalan
10. Watak:
  Jenis
  Nama-nama
  Peranan 
             Nilai murni
            Perbandingan 
 11. Perwatakan
12. Plot ( Definisi, jenis, struktur binaan, teknik, unsur, peranan, dramatik )
13. Konfliks ( Jiwa watak, antara watak, cerita )
14. Gaya/unsur bahasa/stail penulisan
15. Nilai kemanusiaan/murni/moral/akhlak
16. Pengajaran/mesej/amanat/unsur didaktik
17. Latar ( Masa, tempat dan masyarakat )
18. Teknik drama
19. Perbandingan
20. Penyambungan karya
21. Penghasilan/penciptaan karya
22. Pandangan/pendapat
23. Sudut pandangan pengarang

 Kaedah/Teknik Menjawab Aspek Soalan 
Aspek Umum:
1.Tuliskan nombor angka giliran dan kad pengenalan anda di setiap helaian kertas jawapan di ruangan yang disediakan di bahagian atas kertas jawapan.
2.Baca soalan sebanyak dua kali.
3.Bahagian satu wajib jawab kesemua soalan secara ringkas.
     4. Bahagian dua jawab tiga soalan dalam bentuk esei. Satu soalan daripada setiap bahagian A, B dan C.
         5. Jumlah isi jawapan bagi bahagian satu dan dua boleh diberi lebih daripada yang dikehendaki oleh soalan.
       6. Tuliskan nombor setiap soalan yang dijawab ( Bagi soalan bahagian dua pilih tiga soalan sahaja. Tuliskan Bahagian dan nombor soalan )
       7. Soalan tidak perlu disalin semula.
     8. Tulisan mesti jelas dan kemas.
  9. Guna ejaan betul/lengkap, ayat dan tatabahasa yang betul.
   10. Soalan perbandingan mesti dijawab dalam bentuk perbandingan terus dan isi yang setara dengan menggunakan kata perbandingan.
  11. Soalan menggunakan kunci kata: jelaskan, huraikan, terangkan, bincangkan, analisis dan berikan pendapat anda, mesti dijawab dalam bentuk isi/fakta dan diikuti contoh/huraian fakta.
   12. Semak kertas jawapan sebelum dihantar.

 Aspek Khusus

1.Jenis
  Merujuk kepada jenis-jenis genre sastera seperti pantun, syair, gurindam, seloka, sajak,jenis prosa tradisional, jenis drama, cerpen, novel dan lain-lain.
2. Ciri-ciri Umum
  Merujuk kepada ciri-ciri umum pantun, syair, gurindam, seloka, sajak , ciri-ciri umum jenis prosa tradisional, drama/jenis drama, cerpen, novel dan lain-lain.

 3. Ciri-ciri Bentuk Puisi
 
1.Jenis bebas/terikat

2.Berangkap

  Contoh:

3.Jumlah baris serangkap

  Contoh:

4.Panjang pendek baris dalam rangkap

  Contoh
5. Rima akhir setiap rangkap bebas/terikat
  Contoh:
6. Jumlah perkataan dalam baris sama/tidak
  Contoh:
7. Jumlah suku kata dalam baris sama/tidak
  Contoh:
8. Ada jeda di tengah baris ( Pantun dan Syair )
  Contoh:
      9. Ada baris pembayang dan maksud ( Pantun )
     10. Kesemua baris merupakan maksud (       Syair )
     11. Setiap rangkap boleh berdiri         sendiri       (Pantun)
    12. Setiap rangkap tidak boleh berdiri sendiri
      ( Syair )
      13. Baris pertama syarat dan baris kedua jawab
  ( Gurindam )
   14. Baris kedua dari rangkap pertama diulang semula pada baris pertama dalam rangkap kedua ( Pantun berkait

Unsur Bunyi
1.Asonansi
  Contoh:
2.Aliterasi
  Contoh:
3.Rima akhir
  Contoh:
4.Kombinasi/gabungan bunyi
      ( Diftong/monoftong )
  Contoh:
5.  Jeda/pause/sezura/hentian sementara
    Contoh:
      6. Bunyi sedap didengar/indah/menarik/puitis

Isi-isi
  Merujuk kepada kandungan yang terdapat dalam puisi/petikan puisi, cerita/petikan prosa yang merangkumi perkara-perkara seperti:
Sebab-sebab/punca-punca
Kesan/implikasi
Keadaan/gambaran
Halangan/cabaran/dugaan/rintangan/kesusahan
Kejayaan/Kegagalan
Hobi/kesukaan
Unsur ganjil
Unsur sindiran
Syarat , bukti dan lain-lain…………..
 Nada 
  1.Melankolik
  Contoh:
2.  Romantis
     Contoh:
3.Patriotisma
  Contoh:
4.Sinis
  Contoh:
5.Protes
  Contoh:
  
Teknik Puisi

Teknik Puisi merangkumi dua elemen utama, iaitu:

1.Bentuk  dan
2.Gaya/unsur bahasa