abazizomar@gmail

Sunday, 6 January 2013

Rancangan Pelajaran Tahunan Kesusasteraan Melayu Tingkatan 5RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN

KESUSASTERAAN MELAYUTINGKATAN 5BULAN

MINGGU

GENRE/TEKS/TAJUK
HASIL PEMBELAJARAN UTAMA ( HPU )
HASIL PEMBELAJARAN KHUSUS ( HPK )
HURAIAN HASIL PEMBELAJARAN
( HHP )/ARAS
PENDEKATAN
KAEDAH
TEKNIK
KEMAHIRAN BERNILAI TAMBAH/APLIKASI
AKTIVITI
JANUARI

1

Berkenalan dengan para pelajar
Penggunaan teks dan buku catatan
Mengulangkaji tajuk-tajuk dan aspek-aspek pengajaran dan pembelajaran pada tahun lepas.


Global
Analitik
Penerangan
Percambahan fikiran
Kemahiran berfikir
Kecerdasan pelbagai
2
Mengulangkaji: Pengenalan Kesusasteraan Melayu
1.0.  Menghuraikan definisi kesusasteraan, ciri, bentuk, sejarah perkembangan, dan peranan Kesusasteraan Melayu
1.1.  Menerangkan definisi kesusasteraan.
1.2.  Menerangkan definisi kesusasteraan Melayu.
1.3.  Menyenaraikan ciri kesusasteraan.
1.4.  Menerangkan bentuk kesusasteraan.
1.5.  Menggalurkan sejarah perkembangan kesusasteraan Melayu secara ringkas.
1.6.  Menjelaskan peranan kesusasteraan Melayu.


Aras 1

i.                    Menyatakan definisi kesusasteraan.
ii.                  Menyatakan definisi Kesusasteraan Melayu.
iii.                Menyatakan ciri kesusasteraan Melayu.
iv.                Menyatakan bentuk kesusasteraan Melayu.
v.                  Menyenaraikan peranan kesusasteraan Melayu.
Struktural
Analitik
Soaljawab
Percambahan fikiran
Deduktif
Kemahiran berfikir
Kecerdasan pelbagai
Peta minda
Membina nota
Merumus isi3
Mengulangkaji: Pengenalan Cerpen
1.0.  Menghuraikan definisi, jenis, ciri dan peranan prosa
1.1.  Menjelaskan definisi prosa/cerpen.
1.2.  Menerangkan jenis prosa/cerpen..
1.3.  Membandingkan ciri prosa ( cerpen dengan novel ).
1.4.  Menghuraikan peranan prosa/cerpen dalam masyarakat.


Aras 2

i.                    Menerangkan dan membina rajah jenis dan ciri prosa.
ii.                  Membandingkan dan membezakan ciri prosa.
iii.                Menerangkan peranan prosa dalam masyarakat.
Berfokus
Sosiologikal
Berkumpulan
Individu
Kelas
Percambahan fikiran
Bedah karya
Latihan
Sumbangsaran
Penerangan
Kemahiran belajar cara
 Belajar
Kecerdasan pelbagai
LPG
Peta minda
Carta/jadual

Mengulangkaji Pengenalan Puisi
1.0.  Menerangkan definisi, jenis,ciri dan peranan puisi
1.1.  Menerangkan definisi puisi.
1.2.  Menerangkan jenis puisi.
1.3.  Membandingkan ciri pelbagai jenis puisi.
1.4.  Menghuraikan peranan puisi dalam masyarakat.
Aras 1

i.                    Menyatakan definisi puisi.
ii.                  Menyatakan jenis puisi.
iii.                Mengemukakan ciri puisi.
Aras 3

                                i.            Menghuraikan peranan puisi dalam masyarakat.

Struktural
Estetika
Membaca teks dan pemahaman
Berkumpulan
Percambahan fikiran
Induktif
Kajian masa depan
Pembelajaran secara kontekstual
Peta minda
LPG
Carta/jadual

Mengulangkaji Pengenalan Prosa Tradisional1.0.  Menghuraikan definisi, jenis,ciri dan peranan prosa
1.1.  Menjelaskan definisi prosa tradisional
1.2.  Menerangkan jenis prosa tradisional.
1.3.  Membandingkan ciri prosa tradisional
1.4.  Menghuraikan peranan prosa tradisional dalam masyarakat.
Aras 1

i.                    Menyatakan definisi prosa tradisional.
ii.                  Menyatakan jenis prosa tradisional.
Aras 2

i.                    Membandingkan dan membezakan ciri prosa tradisional.
Aras 3

i.                    Menghuraikan peranan prosa tradisional dalam masyarakat.
Struktural
Sosiologikal
Diskusi
Menggunakan kemahiran berfikir
Penerangan
Perbandingan
Percambahan fikiran
Keperihatinan
Pembelajaran secara konstruktivisme
Teknologi maklumat dan komunikasi
Peta minda
Carta
LPG
Jadual
Teks


4.

Teks Anak Global:

Cerpen Gelungnya Terpokah

3.0  Menghuraikan tema dan persoalan dalam karya prosa.
3.1. Menerangkan definisi tema dan persoalan.
3.2. Menghuraikan tema dalam  karya yang dikaji.
3.3. Menghuraikan persoalan  dalam karya yang dikaji.
      3.4. Menghubungkaitkan antara     persoalan dengan tema  dalam karya yang dikaji.

Aras 1

i.                    Menyatakan definisi tema.
ii.                  Menyatakan definisi persoalan.

Aras 2

ii.Menjelaskan  tema  
    dalam karya
iii.Menerangkan
     persoalan dalam
     karya.

Aras 3

ii.                  Menjelaskan perkaitan antara persoalan dengan tema dalam karya.Berfokus
Analitik
Membaca teks dan perbincangan.
Soaljawab
Penerangan
Cerakinan
Percambahan fikiran
Teknologi maklumat dan komunikasi.
Kemahiran berfikir
LPG
Penta minda
Carta
Jadual
Teks
Gambar
Teks Anak Global:

Sajak Pasar Pengalaman
5.0. Menganalisis bentuk puisi
       5.1. Menghuraikan bentuk puisi yang dikaji.
       5.2. Membandingkan bentuk berbagai puisi yang dikaji.
Aras 1

i.                    Menyatakan bilangan rangkap dan baris dalam puisi yang dikaji.

ii.                  Menyatakan bilangan suku kata dan perkataan dalam baris puisi yang dikaji.
iii.                Menyatakan rima akhir puisi yang dikaji.


Aras 2

i.                    Menentukan bentuk puisi sama ada bebas atau terikat.
Struktural
Analitik
Membaca teks dan syarahan guru
Soal jawab
Induktif
Latihan
Cerakinan
Penerangan
Kemahiran belajar cara belajar
Peta minda
Carta
LPG
Gambar
Teks


FEBRUARI

1
Teks Seuntai Kasih Secebis Harapan:

Hikayat Seri Kalantan
Teks Anak Global:

Cerpen Gelungnya Terpokah4.0. Menganalisis watak dan   
       perwatakan dalam karya prosa
       4.1. Menerangkan definsi
              watak dan perwatakan.
      4.2. Menerangkan jenis watak dalam karya yang dikaji.
      4.3. Menganalisis     perwatakan luaran dan dalaman watak dalam karya yang dikaji.


      4.5. Menghuraikan peranan watak dalam karya yang dikaji..4.0.  Menganalisis watak dan   
         perwatakan dalam karya   prosa
       4.1. Menerangkan definsi
              watak dan perwatakan.
      4.2. Menerangkan jenis watak dalam karya yang dikaji.
      4.3. Menganalisis     perwatakan luaran dan dalaman watak dalam karya yang dikaji.
      4.5. Menghuraikan peranan watak dalam karya yang dikaji.Aras 1

i.                    Menyatakan definisi watak dan perwatakan.
Aras 2

i.                    Menjelaskan jenis watak dalam karya.
ii.                  Menjelaskan sifat luaran dan dalaman watak dalam karya.Aras 3

iii.                Menghuraikan peranan watak dalam karya yang dikaji.

Aras 1

ii.                  Menyatakan definisi watak dan perwatakan.
Aras 2

iv.                Menjelaskan jenis watak dalam karya.
v.                  Menjelaskan sifat luaran dan dalaman watak dalam karya.

Aras 3

vi.                Menghuraikan peranan watak dalam karya yang dikaji.Berfokus
Analitik
Membaca teks dan pemahaman
Soaljawab
Penerangan
Sumbang saran
Teknologi maklumat dan komunikasi
Kemahiran belajar cara belajar
Peta minda
Carta
LPG
Jadual
Teks
 Analitik
Global
Membaca teks dan perbincangan
Kelas
Perbahasan
Bercerita
Pemaduan seni
Main peranan
Pembelajaran secara kontekstual
Kemahiran berfikir
Peta minda
LPG
Carta
Jadual
Teks

Teks Anak Global:

Sajak Anak Global
8.0.Menghuraikan nilai kemanusiaan dan pengajaran dalam puisi.
8.1.Menerangkan definisi nilai kemanusiaan dan pengajaran.
8.2.Menghuraikan nilai kemanusiaan dan pengajaran dalam puisi yang dikaji.
8.3.Menghubungkaitkan antara nilai kemanusiaan dengan pengajaran dalam puisi yang dikaji.

Aras 1

i.                    Menyatakan definisi nilai kemanusiaan dan pengajaran.

Aras 2

i.                    Menyenaraikan nilai kemanusiaan dalam puisi yang dikaji.
ii.                  Menjelaskan pengajaran berdasarkan contoh dalam puisi yang dikaji.
Berfokus
Analitik
Membaca teks dan pemahaman
Membaca teks dan perbincangan
Menggunakan kemahiran berfikir
Sumbang saran
Dekon
Kajian masa depan
Carta
LPG
Jadual
Pita rakaman
Teks

Teks Seuntai Kasih Secebis Harapan:

Hikayat Seri Kelantan
5.0.Menghuraikan plot dalam karya prosa.
5.1.Menerangkan definisi plot.
5.2.Menerangkan jenis plot dalam karya yang dikaji.
5.3.Menjelaskan binaan plot dalam karya yang dikaji.
Aras 1

i.                    Menyatakan definisi plot.
ii.                  Menerangkan jenis plot dalam prosa.
iii.                Melakarkan binaan plot dalam karya yang dikaji.

Aras 2

i.                    Melengkapkan rajah binaan plot berdasarkan peristiwa dalam karya yang dikaji.
Struktural
Analitik
Membaca teks dan perbincangan
Menggunakan kemahiran berfikir
Penerangan
Percambahan fikiran
Kecerdasan pelbagai
Kemahiran berfikir
Carta
Peta minda
LPG
Jadual
Teks
2.
Teks Anak Global:

Cerpen Anak-Anak Pejuang
6.0.  Menghuraikan latar dalam karya   prosa.
6.1.Menerangkan definisi
       latar tempat, latar masa
       dan latar masyarakat.
6.2.Menerangkan latar tempat, latar masa dan latar masyarakat dalam karya yang dikaji.
6.3.Menghubungkaitkan latar tempat, latar masa dan latar masyarakat dengan peristiwa dalam karya yang dikaji.

Aras 1

 1. Menyatakan definisi latar.
 2. Menyatakan jenis latar.
 3. Menyenaraikan latar masa, latar tempat dan latar masyarakat dalam karya.
Analitik
Sosiologikal
Berkumpulan
Soaljawab
Bercerita
Penerangan
Kemahiran berfikir
Kecerdasan pelbagai
Peta minda
Carta
LPG
Teks
Teks Anak Global:

Sajak Mencari Srikandi
3.0.Menghuraikan maksud puisi
      3.1. Menerangkan maksud rangkap puisi yang dikaji.
       3.2. Menjelaskan maksud
              keseluruhan puisi yang
              dikaji.

Aras 1
i.                    Memberikan maksud kata dan rangkaikata dalam puisi yang dikaji.
ii.                  Menyatakan maksud baris dalam puisi yang dikaji.
iii.                Menyatakan maksud rangkap dalam puisi yang dikaji.

Aras 2

ii.                  Menerangkan maksud keseluruhan puisi.Mengalami dan menghayati
Membaca teks dan pemahaman
Diskusi
Penerangan
Latihan
Sumbangsaran
Kajian masa depan
Kecerdasan pelbagai
Pita rakaman
LPG
Teks


Teks Seuntai Kasih Secebis Harapan:

Hikayat Seri Kelantan
5.0.Menghuraikan plot dalam karya prosa.
5.4. Menghuraikan teknik plot  dalam karya yang dikaji.
5.5. Menghuraikan peranan teknik plot dalam karya yang dikaji.

Aras 1

iii.                Menyenaraikan dan memberikan definisi teknik plot, iaitu dialog, monolog  monolog dalaman, suspens, kejutan, imbas kembali dan imbas muka.

Aras 2
iv.                Menyenaraikan peristiwa dalam karya yang mempunyai teknik dialog, monolog dan monolog dalaman.

Aras 3

ii.                  Menyenaraikan peristiwa dalam karya yang mempunyai teknik imbas kembali, imbas muka, suspens dan kejutan.
iii.                Menghuraikan peranan teknik plot dalam karya yang dikaji.

Berfokus
Analitik
Membaca teks dan pemahaman
Berkumpulan
Membaca dan melakonkan adegan
Percambahan fikiran
Induktif
Kerusi panas
Kemahiran berfikir
Kecerdasan pelbagai
Teks
Petikan bahan edaran
Peta minda
Carta
LPG
3.
Teks Anak Global:

Cerpen Anak-Anak Pejuang
7.0. Menganalisis gaya bahasa       dalam karya prosa.
7.1.Menerangkan definisi gaya bahasa.
7.2.Menghuraikan aspek gaya bahasa.
       7.3. Menganalisis unsur    bahasa dalam karya
   yang dikaji.


Aras 1

i.                    Menyatakan definisi gaya bahasa.
ii.                  Memberikan maksud dan menyenaraikan aspek gaya bahasa.
 1. Menyenaraikan contoh kata ganda, sinkof, pengulangan, simile dan personafikasi.

Aras 2

i.                    Menyenaraikan contoh personafikasi, hiperbola, inversi, paradoks dan perlambangan dalam karya yang dikaji.


Apresiasi/Estetika
Struktural
Mendengar pita rakaman
Menggunakan kemahiran berfikir
Latihan
Induktif
Teknologi maklumat dan komunikasi
Peta minda
Carta
LPG
Teks/bahan petikanTeks Anak Global:

Sajak Di Dada Mereka Ada Khalid
4.0. Menghuraikan tema dan persoalan  dalam puisi.
        4.2. Menghuraikan tema   dalam puisi yang dikaji.
        4.3. Menghuraikan   persoalan dalam puisi yang dikaji.


Aras 2

i.                    Menjelaskan tema dalam puisi yang dikaji.
ii.                  Menerangkan persoalan dalam puisi yang dikaji.
Berfokus
Membaca teks dan pemahaman
Soal jawab
Kelas
Pentomin
Main peranan
Percambahan fikiran
Kemahiran belajar cara belajar
Peta minda
LPG/Teks

Teks Seuntai Kasih Secebis Harapan:

Hikayat Seri Kelantan
6.0. Menghuraikan latar dalam karya prosa.
6.1.Menerangkan definisi latar tempat, latar masa dan latar masyarakat.
6.2.Menerangkan latar tempat, latar masa dan latar masyarakat dalam karya yang dikaji.
6.3.Menghubungkaitkan latar tempat, latar masa dan latar masyarakat dengan peristiwa dalam karya yang dikaji.

Aras 1

i.                    Menyatakan definisi latar.
ii.                  Menyatakan jenis latar.
iii.                Menyenaraikan latar masa, latar tempat, dan latar masyarakat dalam karya.
iv.                Menyatakan perkaitan latar dengan peristiwa dalam karya.
Analitik
Sosiologikal
Membaca teks dan perbincangan
Berkumpulan
Percambahan fikiran
Menggunakan lembaran kerja
Tangga cerita
Pembelajaran secara kontekstual
Teks/petikan
Carta
Peta minda
LPG
Teks/Petikan
4.
Teks Anak Global:

Cerpen Anak Gembala
5.0.Menghuraikan sudut pandangan dalam prosa.
5.1.Menerangkan definisi sudut pandangan.
5.2.Menyenaraikan jenis sudut pandangan.
5.3.Menghuraikan jenis sudut pandangan dalam karya yang dikaji.
Aras 1

i.                    Menyatakan definisi sudut pandangan.
ii.                  Mengemukakan jenis sudut pandangan.
iii.                Menyatakan definisi sudut pandangan orang pertama, sudut pandangan orang ketiga serba tahu dan sudut pandangan orang ketiga terbatas.


iv.                Mengenalpasti sudut pandangan dalam karya yang dikaji.

Aras 2

i.                    Menjelaskan ciri sudut pandangan orang pertama, sudut pandangan orang ketiga serba tahu dan sudut pandangan orang ketiga terbatas.
ii.                  Membuktikan jenis sudut pandangan dalam karya yang dikaji.

Struktural
Global
Membaca dan melakonkan adegan
Berkumpulan
Soal jawab
Penerangan
Cerakinan
Percambahan fikiran
Menggunakan lembaran kerja
Pembelajaran secara konstruktivisme
Kecerdasan pelbagai
Teks/petikan
Carta
Peta minda
LPG

Teks Anak Global:

Sajak Ayah
5.0.Menganalisis bentuk puisi.
5.1.Menghuraikan bentuk puisi yang dikaji.
5.2.Membandingkan bentuk berbagai puisi yang dikaji.
Aras 1

i.                    Menyatakan bilangan rangkap dan baris dalam puisi yang dikaji.
                  ii.            Menyatakan bilangan suku kata dan perkataan dalam baris puisi yang dikaji.
                iii.            Menyatakan rima akhir puisi yang dikaji.

Aras 2

i.                    Menentukan bentuk puisi sama ada bebas atau terikat.

Aras 3

i.                    Membandingkan bentuk pelbagai jenis puisi yang dikaji.

Struktural
Analitik
Berkumpulan
Diskusi
Soal jawab
Perbandingan
Sumbang saran
Kemahiran berfikir
Teks/petikan
Carta
Peta minda
LPG
MAC
1


Teks Seuntai Kasih Secebis Harapan:

Hikayat Seri Kelantan
7.0.  Menganalisis gaya bahasa dalam karya prosa.
7.1.Menerangkan definisi gaya bahasa.
7.2. Menghuraikan aspek gaya bahasa.
       7.5. Menganalisis unsur bahasa     dalam karya yang dikaji.Aras 1

i.                    Menyatakan definisi gaya bahasa.
ii.        Memberikan maksud dan menyenaraikan aspek gaya bahasa.
iii.Menyenaraikan contoh kata ganda, sinkof, pengulangan, simile dan personafikasi.

Aras 2

i.                    Menyenaraikan contoh personafikasi, hiperbola, inversi, paradoks dan perlambangan dalam karya yang dikaji.

Apresiasi/Estetika
Struktural
Berkumpulan
Soal jawab
Penerangan
Induktif
Kecerdasan pelbagai
Teks/petikan
Carta
Peta minda
LPGTeks Anak Global:

Cerpen Anak Gembala
6.0.Menganalisis nilai kemanusiaan dan pengajaran dalam karya prosa.
6.1.Menerangkan definisi nilai kemanusiaan dan pengajaran.
6.2.Menjelaskan nilai kemanusiaan dalam karya yang dikaji.
6.3.Menjelaskan pengajaran dalam karya yang dikaji.
6.4.Menghubungkaitkan antara nilai kemanusiaan dengan pengajaran dalam karya.


Aras 1

i.                    Menyatakan definisi nilai kemanusiaan dan pengajaran.

Aras 2

i.                    Mengenalpasti nilai kemanusiaan dalam karya beserta alasan.
ii.                  Menjelaskan pengajaran berdasarkan contoh dalam karya yang dikaji.
Berfokus
Analitik
Membaca dan melakonkan adegan
Berkumpulan
Diskusi
Bercerita
Latihan
Cerakinan
Kemahiran berfikir
Teks/petikan
Carta
Peta minda
LPG
Jadual


Teks Anak Global:

Sajak Al-Andalus Menangis
7.0. Menghuraikan nada dalam puisi
       7.1. Menerangkan definisi   nada.
       7.2. Menerangkan jenis nada  
       7.3. Menghuraikan nada dalam puisi.
       7.4. Menghubungkaitkan antara nada dengan tema dalam puisi.

Aras 1
 1. Menyatakan definisi nada.
 2. Menyenaraikan jenis nada.
 3. Mengesan nada dalam puisi.
Aras 2

ii. Memberi contoh rangkap puisi yang memperlihatkan nada dalam puisi.
Struktural
Analitik
Soal jawab
Membaca teks dan syarahan guru
Penerangan
Latihan
Kemahiran belajar cara belajar
Teks/petikan
LPG
Jadual
2
Teks Seuntai Kasih Secebis Harapan:

Hikayat Nakhoda Muda

6.0.Menghuraikan latar dalam karya prosa.
6.1. Menerangkan definisi latar tempat, latar masa, dan latar masyarakat.
6.2. Menerangkan latar tempat, latar masa dan latar masyarakat dalam karya.
6.3. Menghubungkaitkan latar tempat, latar masa dan latar masyarakat dengan peristiwa dalam karya.

Aras 1

i. Menyatakan definisi latar.
ii. Menyatakan jenis latar.
iii. Menyenaraikan latar masa, latar tempat dan latar masyarakat.
iv. Menyatakan perkaitan latar dengan peristiwa dalam karya.
Berfokus
Diskusi
Berkumpulan
Sumbangsaran
Latihan
Deduktif
Kecerdasan pelbagai
Kemahiran berfikir
Teks/petikan
LPG
Peta minda
Carta
Jadual
GambarTeks Anak Global:

Cerpen Anak-Anak Suria
3.0.Menghuraikan tema dan
       persolan dalam karya prosa. 
3.2.Menghuraikan tema dalam karya yang dikaji.
     3.3. Menghuraikan   persoalan dalam karya yang dikaji.
       3.4.Menghubungkaitkan
             antara  persoalan dengan       tema dalam karya yang dikaji.
Aras 2

ii. Menjelaskan tema  
    dalam karya.
iii.Menjelaskan
     persoalan dalam
     karya.

Aras 3

 1. Menjelaskan perkaitan antara persoalan dengan tema dalam karya.
 2. Mengulas kesesuaian tema dan persoalan dengan cerita,

Berfokus
Analitik
Berkumpulan
Soal jawab
Tangga cerita
Percambahan fikiran
Kecerdasan pelbagai
Kajian masa depan
Teks/petikan
Carta
Peta minda
LPG
Jadual
Gambar
Rakaman petikan

Teks Anak Global:

Sajak Pengelana Waktu
6.0.  Menganalisis gaya bahasa dalam puisi.
6.3. Menganalisis unsur  bahasa dalam puisi yang dikaji.
6.4. Menganalisis unsur bunyi dalam puisi yang dikaji.
Aras 1

ii.Menyenaraikan aspek   gaya bahasa.
iii.Mengecamkan diksi, dialek, bahasa asing, bahasa arkaik, bahasa istana dan peribahasa dalam puisi yang dikaji.
iv.Menyenaraikan  contoh kata ganda, citra dan citraan ( imej dan imejan ), sinkof, simile, personafikasi, dan pengulangan kata dalam puisi yang dikaji.
v. Mengenalpasti asonansi, aliterasi, kombinasi bunyi, rima, dan jeda dalam puisi yang dikaji.
Analitik
Apresiasi/Estetika
Menggunakan kemahiran berfikir
Deduktif
Kumpulan
Mestamu
Keperihatinan
Pembelajaran secara konstruktivisme
Pembelajaran secara kontekstual
Teks/petikan
Glosari
Kamus
Peta minda
3
 PKBS PERTAMA
4
CUTI PERTAMA
APRIL

1
Teks Seuntai Kasih Secebis Harapan:

Hikayat Nakhoda Muda
9.0.Menganalisis nilai       kemanusiaan dan pengajaran dalam karya prosa.
9.2.  Menjelaskan nilai kemanusiaa dalam karya yang dikaji.
9.3.  Menjelaskan pengajaran dalam karya yang dikaji.

9.4. Menghubungkaitkan antara nilai kemanusiaan dengan pengajaran dalam karya.
Aras 2

 1. Mengenalpasti nilai kemanusiaan dalam karya beserta alasan.
 2. Menjelaskan pengajaran berdasarkan contoh dalam karya yang dikaji.


 1. Membandingkan nilai kemanusiaan dan pengajaran dalam karya yang dikaji.
Berfokus
Membaca teks dan perbincangan
Induktif
Percambahan fikiran
Kecerdasan pelbagai
Teks/petikan
Carta
Peta minda
LPG
Teks Anak Global:

Cerpen Anak-Anak Suria
4.0. Menganalisis watak dan perwatakan dalam karya prosa.
       4.2.Menerangkan jenis watak dalam karya yang dikaji.
        4.3. Menganalisis perwatakan luaran dan dalaman watak dalam karya yang dikaji.
        4.5. Menghuraikan peranan watak dalam karya yang dikaji.
Aras 2

 1. Menjelaskan jenis watak dalam karya.
 2. Mengelaskan watak dalam karya.
 3. Menjelaskan sifat luaran dan sifat dalaman watak dalam karya.
 4. Menerangkan peranan watak dalam karya.
Berfokus
Berkumpulan
Penerangan
Percambahan fikiran
Sumbang saran
Kemahiran belajar cara belajar
ICT
Teks/petikan
LPG
Peta minda
Carta


Teks Anak Global:

Sajak Memancung Insani
8.0.Menghuraikan nilai
       kemanusiaan dan  pengajaran dalam puisi.
       8.2. Menghuraikan nilai kemanusiaan dan pengajaran dalam puisi yang dikaji.
       8.3. Menghubungkaitkan antara nilai kemanusiaan dengan pengajaran dalam puisi yang dikaji.

Aras 2

 1. Menyenaraikan nilai kemanusiaan dalam puisi yang dikaji.
 2. Menjelaskan pengajaran berdasarkan contoh dalam puisi yang dikaji.
Berfokus
Analitik
Mendengar pita rakaman
Soal jawab
Cerakinan
Mestamu
Sumbang saran
Pembelajaran secara kontekstual
Kajian masa depan
Teks
LPG
Jadual
Carta
2.
Teks Anak Global:

Cerpen Bah Urei


5.0.Menghuraikan plot dalam karya prosa.
       5.2. Menerangkan jenis plot
        dalam karya yan dikaji.
       5.3. Menjelaskan binaan    plot dalam karya yang dikaji.
       5.4. Menghuraikan teknik plot dalam karya yang dikaji.
       5.5. Menghuraikan peranan
        teknik plot dalam     karya yang dikaji.Aras 2

 1. Melengkapkan rajah binaan plot berdasarkan peristiwa dalam karya yang dikaji.
 2. Mengenalpasti teknik dalam plot iaitu dialog, monolog, dan monolog dalaman dalam karya yang dikaji.
 1. Menyenaraikan peristiwa dalam karya yang mempunyai teknik dialog, monolog dan monolog dalaman.
Aras 3

 1. Mengenalpasti teknik dalam plot iaitu imbas kembali, imbas muka, suspens, dan kejutan.

 1. Menyenaraikan peristiwa dalam karya yang mempunyai teknik imbas kembali, imbas muka, suspens, dan kejutan.

 1. Menghuraikan peranan teknik plot dalam karya yang dikaji.


Analitik
Global
Kelas
Berkumpulan
Deduktif
Percambahan fikiran
Kerusi panas
Bedah kayra
Cerpendra
Main peranan
Kajian masa depan
Kemahiran berfikir
Teks
LPG
Carta
Jadual
Peta minda

Teks Anak Global:

Sajak Duka Tanah


3.0.Menghuraikan maksud puisi
3.1. Menerangkan maksud rangkap puisi yang dikaji.
3.2. Menjelaskan maksud keseluruhan puisi yang dikaji.

Aras 1

 1. Memberikan maksud kata dan rangkai kata dalam puisi.


 1. Menyatakan maksud baris dalam puisi.
 2. Menyatakan maksud rangkap dalam puisi.

Aras 2

i.    Menjelaskan maksud perlambangan dalam puisi.
ii.   Menerangkan maksud keseluruhan  puisi.Struktural
Apresiasi/Estetika
Membaca teks dan pemahaman
Membaca teks dan syarahan guru
Diskusi
Penerangan
Sumbang saran
Kecerdasan pelbagai
ICT
Teks/petikan
Pita rakaman

Teks Seuntai Kasih secebis Harapan:

Hikayat Nakhoda Muda

4.0  Menghuraikan tema dan persoalan dalam karya prosa.
3.1. Menerangkan definisi    tema dan persoalan.
3.2. Menghuraikan tema dalam  karya yang dikaji.
3.3. Menghuraikan persoalan  dalam karya yang dikaji.
      3.4. Menghubungkaitkan   antara     persoalan dengan tema  dalam karya yang dikaji.

Aras 1

iii.                Menyatakan definisi tema.
iv.                Menyatakan definisi persoalan.

Aras 2

ii.Menjelaskan  tema  
    dalam karya
iii.Menerangkan
     persoalan dalam
     karya.

Aras 3

iii.                Menjelaskan perkaitan antara persoalan dengan tema dalam karya.


Berfokus
Analitik
Membaca teks dan perbincangan.
Soaljawab
Penerangan
Cerakinan
Percambahan fikiran
Teknologi maklumat dan komunikasi.
Kemahiran berfikir
LPG
Penta minda
Carta
Jadual
Teks
Gambar3.
Teks Anak Global:

Cerpen Bah Urei
6.0.Menghuraikan latar dalam karya prosa.
6.1. Menerangkan definisi latar tempat, latar masa, dan latar masyarakat.
6.2. Menerangkan latar tempat, latar masa dan latar masyarakat dalam karya.
6.3. Menghubungkaitkan latar tempat, latar masa dan latar masyarakat dengan peristiwa dalam karya.
Aras 1

i. Menyatakan definisi latar.
ii. Menyatakan jenis latar.
iii. Menyenaraikan latar masa, latar tempat dan latar masyarakat.
      iv. Menyatakan perkaitan latar             dengan peristiwa dalam karya.
Berfokus
Diskusi
Berkumpulan
Sumbangsaran
Latihan
Deduktif
Kecerdasan pelbagai
Kemahiran berfikir
Teks/petikan
LPG
Peta minda
Carta
Jadual
GambarTeks Anak Global:

Sajak Sesekali Pesakitku


4.0. Menghuraikan tema dan persoalan  dalam puisi.
        4.2. Menghuraikan tema   dalam puisi yang dikaji.
        4.3. Menghuraikan   persoalan dalam puisi yang dikaji.

Aras 2

iii.                Menjelaskan tema dalam puisi yang dikaji.
      ii.         Menerangkan persoalan    dalam puisi yang dikaji.
Berfokus
Membaca teks dan pemahaman
Soal jawab
Kelas
Pentomin
Main peranan
Percambahan fikiran
Kemahiran belajar cara belajar
Peta minda
LPG/Teks

Teks Seuntai Kasih Secebis Harapan:

Hikayat Nakhoda Muda
4.0. Menganalisis watak dan perwatakan dalam karya prosa.
       4.2.Menerangkan jenis watak dalam karya yang dikaji.
        4.3. Menganalisis perwatakan luaran dan dalaman watak dalam karya yang dikaji.
        4.5. Menghuraikan peranan watak dalam karya yang dikaji.

Aras 2

i.                    Menjelaskan jenis watak dalam karya.
ii.                  Mengelaskan watak dalam karya.
iii.                Menjelaskan sifat luaran dan sifat dalaman watak dalam karya.
      iv.       Menerangkan peranan    watak dalam karya.
Berfokus
Berkumpulan
Penerangan
Percambahan fikiran
Sumbang saran
Kemahiran belajar cara belajar
ICT
Teks/petikan
LPG
Peta minda
Carta
4.
Teks Anak Global:

Cerpen Melakar Impian
7.0.Menganalisis nilai kemanusiaan dan pengajaran dalam karya prosa.
7.1.Menerangkan definisi nilai kemanusiaan dan pengajaran.
7.2.Menjelaskan nilai kemanusiaan dalam karya yang dikaji.
7.3.Menjelaskan pengajaran dalam karya yang dikaji.
7.4.Menghubungkaitkan antara nilai kemanusiaan dengan pengajaran dalam karya.
Aras 1

ii.                  Menyatakan definisi nilai kemanusiaan dan pengajaran.

Aras 2

iii.                Mengenalpasti nilai kemanusiaan dalam karya beserta alasan.
iv.                Menjelaskan pengajaran berdasarkan contoh dalam karya yang dikaji.Berfokus
Analitik
Membaca dan melakonkan adegan
Berkumpulan
Diskusi
Bayangan minda
Bercerita
Kemahiran berfikir
Kecerdasan pelbagai
Teks/petikan
Carta
Peta minda
LPG
Jadual
Teks


Teks Anak Global:

Sajak Warkah Luka dari Ramlah
3.0.Menghuraikan maksud puisi.
      3.1. Menerangkan maksud
              rangkap puisi yang    dikaji.           
       3.2.Menjelaskan maksud   
             keseluruhan puisi yang
             dikaji.


Aras 1

 1. Memberikan maksud kata dan rangkai kata dalam puisi yang dikaji.
 2. Menyatakan maksud baris dalam puisi yang dikaji.
 3. Menyatakan maksud rangkap dalam puisi yang dikaji.
Mengalami dan menghayati
Struktural
Membaca teks dan pemahaman
Mendengar pita rakaman
Keperihatinan
Cerakinan
Latihan
Mestamu
Pembelajaran secara kontekstual
Kemahiran berfikir
Teks/petikan puisi
Pita rakaman
LPG
Jadual


Teks Seuntai Kasih Secebis Harapan:

Hikayat Caya Langkara
3.0. Menghuraikan tema dan        persoalan dalam karya prosa.
3.1. Menerangkan definisi    tema dan persoalan.
3.2. Menghuraikan tema dalam  karya yang dikaji.
3.3. Menghuraikan persoalan  dalam karya yang dikaji.
      3.4. Menghubungkaitkan   antara     persoalan dengan tema  dalam karya yang dikaji.


Aras 1

v.                  Menyatakan definisi tema.
vi.                Menyatakan definisi persoalan.

Aras 2

ii.Menjelaskan  tema  
    dalam karya
iii.Menerangkan
     persoalan dalam
     karya.

Aras 3

iv.                Menjelaskan perkaitan antara persoalan dengan tema dalam karya.

Berfokus
Analitik
Membaca teks dan perbincangan.
Soaljawab
Penerangan
Cerakinan
Percambahan fikiran
Teknologi maklumat dan komunikasi.
Kemahiran berfikir
LPG
Penta minda
Carta
Jadual
Teks
Gambar


MEI

1
Teks Anak Global:

Cerpen Melakar Impian
7.0.Menganalisis gaya bahasa dalam karya prosa.
7.2. Menghuraikan aspek gaya  bahasa.
7.3. Menerangkan diksi, dialek, bahasa asing, bahasa arkaik, bahasa istana, dan peribahasa dalam karya yang dikaji.
7.5. Menganalisis unsur bahasa dalam karya yang dikaji.

Aras 1

iii.Mengecam diksi, dialek, bahasa asing, bahasa arkaik, bahasa istana, dan peribahasa dalam karya yang dikaji.


v. Menyenaraikan contoh kata ganda, sinkof, pengulangan, simile dan personafikasi.


Apresiasi/Estetika
Analitik
Berkumpulan
Soal jawab
Induktif
Percambahan fikiran
Kemahiran berfikir
Kemahiran belajar cara belajar
Teks/petikan
Kamus
LPG

Teks Anak Global:

Sajak Waktu Itu: Antara Ramadan dan Syawal
4.0. Menghuraikan tema dan persoalan dalam puisi.
        4.2. Menghuraikan tema dalam puisi yang dikaji.
         4.3. Menghuraikan persoalan dalam puisi yang dikaji.
         4.4. Menghubungkaitkan antara persoalan dengan tema dalam puisi yang dikaji.
Aras 2

 1. Menjelaskan tema dalam puisi yang dikaji.
 2. Menerangkan persoalan dalam puisi yang dikaji.

Aras 3
 1. Menjelaskan perkaitan antara persoalan dengan tema dalam puisi yang dikaji.

Berfokus
Membaca teks dan pemahaman
Membaca teks dan perbincangan
Kelas
Cerakinan
Deduktif
Percambahan fikiran
Latihan
Kemahiran berfikir
Teks
Carta
Peta minda
LPG
Pita rakaman


Teks Seuntai Kasih Secebis Harapan:

Hikayat Caya Langkara

4.0. Menganalisis watak dan perwatakan dalam karya prosa.
       4.2.Menerangkan jenis watak dalam karya yang dikaji.
        4.3. Menganalisis perwatakan luaran dan dalaman watak dalam karya yang dikaji.
        4.5. Menghuraikan peranan watak dalam karya yang dikaji.

Aras 2

i.                    Menjelaskan jenis watak dalam karya.
ii.                  Mengelaskan watak dalam karya.
iii.                Menjelaskan sifat luaran dan sifat dalaman watak dalam karya.
iv.                iv. Menerangkan peranan watak dalam karya.
Berfokus
Berkumpulan
Penerangan
Percambahan fikiran
Sumbang saran
Kemahiran belajar cara belajar
ICT
Teks/petikan
LPG
Peta minda
Carta
2.
Teks Anak Global:

Cerpen Cikgu Apek
3.0. Menghuraikan tema dan
        persoalan dalam karya prosa.
       3.2. Menghuraikan tema dalam karya yang dikaji.
       3.3. Menghuraikan persoalan dalam karya yang dikaji.
       3.4. Menghubungkaitkan antara persoalan dengan tema dalam karya yang dikaji.


Aras 2

ii. Menjelaskan tema dalam
     karya.
iii. Menerangkan persoalan dalam karya.

Aras 3

i. Menjelaskan perkaitan antara persoalan dengan tema dalam karya.Berfokus
Global
Membaca teks dan perbincangan
Menggunakan kemahiran berfikir
Cerakinan
Latihan
Simulasi
Tangga cerita
Kajian masa depan
Kemahiran berfikir
Teks/petikan
Carta
Peta minda
LPG
JadualTeks Anak Global:

Sajak Asin Musim Genting
8.0. Menghuraikan nilai   kemanusiaan dan pengajaran dalam puisi.
       8.1.Menerangkan definisi    nilai kemanusiaan dan pengajaran.
 8.2. Menghuraikan nilai kemanusiaan dan pengajaran dalam puisi.
       8.3.Menghubungkaitkan antara nilai kemanusiaan dengan pengajaran dalam puisiAras 2

 1. Menyenaraikan nilai kemanusiaan dalam puisi..
 2. Menjelaskan pengajaran berdasarkan contoh dalam puisi.
 3. Membandingkan nilai kemanusiaan dan pengajaran dalam puisi.

Berfokus
Analitik
Kelas
Soal jawab
Membaca teks dan pemahaman
Penerangan
Percambahan fikiran
Sumbang saran
Kemahiran belajar cara belajar.
Kemahiran berfikir
Teks/petikan
Carta
Peta minda


Teks Seuntai Kasih Secebis Harapan:

Hikayat Caya Langkara

5.0.Menghuraikan plot dalam karya prosa.
       5.2. Menerangkan jenis plot
        dalam karya yang dikaji.
       5.3. Menjelaskan binaan    plot dalam karya yang dikaji.
       5.4. Menghuraikan teknik plot dalam karya yang dikaji.

       5.5. Menghuraikan peranan
        teknik plot dalam     karya yang dikaji.

Aras 2

 1. Melengkapkan rajah binaan plot berdasarkan peristiwa dalam karya yang dikaji.
 2. Mengenalpasti teknik dalam plot iaitu dialog, monolog, dan monolog dalaman dalam karya yang dikaji.


 1. Menyenaraikan peristiwa dalam karya yang mempunyai teknik dialog, monolog dan monolog dalaman.
Aras 3

i.  Mengenalpasti teknik dalam plot iaitu imbas kembali, imbas muka, suspens, dan kejutan.

ii. Menyenaraikan peristiwa dalam karya yang mempunyai teknik imbas kembali, imbas muka, suspens, dan kejutan.

     iii. Menghuraikan peranan teknik plot dalam karya yang dikaji.
Analitik
Global
Kelas
Berkumpulan
Deduktif
Percambahan fikiran
Kerusi panas
Bedah karya
Cerpendra
Main peranan
Kajian masa depan
Kemahiran berfikir
Teks
LPG
Carta
Jadual
Peta minda
3
PKBS KEDUA  (Peperiksaan Pertengahan Tahun )
4
PKBS KEDUA  (Peperiksaan Pertengahan Tahun )
JUN
1
CUTI PERTENGAHAN TAHUN


2
CUTI PERTENGAHAN TAHUN
3


Teks Anak Global:

Cerpen Cikgu Apek
4.0. Menganalisis watak dan
       perwatakan dalam karya prosa.
       4.2. Menerangkan jenis watak dalam karya yang dikaji.
       4.3. Menganalisis perwatakan luaran dan dalaman watak dalam karya yang dikaji.
       4.4. Membandingkan watak-watak dalam karya yang dikaji.
       4.5. Menghuraikan peranan watak dalam karya yang dikaji.

Aras 2

 1. Menjelaskan jenis watak dalam karya.
 2. Menjelaskan watak dalam karya.
 3. Menjelaskan sifat luaran dan sifat dalaman watak dalam karya.
 4. Menerangkan peranan watak dalam karya.


Aras 3

iv. Menerangkan cara
      pengarang menggambarkan watak dan perwatakan dalam karya yang dikaji.

Berfokus
Analitik
Tutorial
Berkumpulan
Bayangan minda
Kerusi panas
Main peranan
Latihan
Percambahan fikiran
Kecerdasan pelbagai
Kajian masa depan
Teks/petikan
Carta
Peta minda
LPG

Teks Anak Global:

Sajak Merdekalah Bahasaku
5.0. Menganalisis bentuk puisi.
       5.1. Menghuraikan bentuk puisi  yang dikaji.
       5.2. Membandingkan bentuk pelbagai puisi yang dikaji.


Aras 1

 1. Menyatakan bilangan rangkap dan baris dalam puisi yang dikaji.
 2. Menyatakan bilangan suku kata dan perkataan dalam baris puisi yang dikaji.
 3. Menyatakan rima akhir puisi yang dikaji.

Aras 2
 1. Menentukan bentuk puisi sama ada bebas atau terikat.

Aras 3
                    i.            Membandingkan bentuk pelbagai jenis puisi yang dikaji.
Struktural
Analitik
Individu
Soal jawab
Cerakinan
Deduktif
Keperihatinan
Teknologi maklumat dan komunikasi
Kemahiran berfikir
Teks/petikan
Jadual
Carta
Peta minda
LPG

Teks Seuntai Kasih Secebis Harapan:

Hikayat Caya Langkara

6.0.Menghuraikan latar dalam karya prosa.

6.1. Menerangkan definisi latar tempat, latar masa, dan latar masyarakat.
6.2. Menerangkan latar tempat, latar masa dan latar masyarakat dalam karya.
6.3. Menghubungkaitkan latar tempat, latar masa dan latar masyarakat dengan peristiwa dalam karya.Aras 1

i.   Menyatakan definisi latar.
ii.  Menyatakan jenis latar.
iii. Menyenaraikan latar masa, latar tempat dan latar  masyarakat.
      iv.  Menyatakan perkaitan latar           dengan peristiwa dalam karya.
Berfokus
Diskusi
Berkumpulan
Sumbangsaran
Latihan
Deduktif
Kecerdasan pelbagai
Kemahiran berfikir
Teks/petikan
LPG
Peta minda
Carta
Jadual
Gambar


4.
Teks Anak Global:

Cerpen Aksi Sang Jerut
6.0  . Menghuraikan latar dalam
         karya prosa.
6.2. Menerangkan latar tempat, latar masa, dan latar masyarakat dalam karya yang dikaji.
6.3. Menghubungkaitkan latar tempat, latar masa dan latar masyarakat dengan peristiwa dalam karya yang dikaji.

Aras 1

 1. Menyatakan jenis latar.
 2. Menyenaraikan latar masa, latar tempat, dan latar masyarakat dalam karya.
 3. Menyatakan perkaitan latar dengan peristiwa dalam karya.

Analitik
Sosiologikal
Membaca teks dan pemahaman
Berkumpulan
Soal jawab
Penerangan
Cerpendra
Sumbang saran
Kajian masa depan
Pembelajaran secara kontekstual
Teks/petikan
Jadual
Carta
Peta minda
LPG

Teks Anak Global:

Sajak Sebuah Pesanan
9.0.  Menghasil dan mempersembahkan puisi.
9.1. Menyenarai dan memilih idea daripada sumber yang pelbagai.
9.2. Mengemukakan idea dalam bentuk lakaran.
9.3. Menulis puisi menggunakan bahasa puitis.
9.4. Menetapkan bentuk puisi.
9.5. Memurnikan puisi yang telah dihasilkan.
9.6. Mempersembahkan dan menilai puisi.


Aras 1

 1. Menentukan tema puisi yang akan dihasilkan.
 2. Merajah idea dengan kata-kata puitis yang berkaitan dengan tema puisi.

Aras 2

                                i.            Mengembangkan kata-kata puitis menjadi ungkapan dan baris-baris puisi yang lengkap.


                              ii.            Menyusun ungkapan dan baris-baris puisi menjadi bait-bait puisi yang lengkap.


iii.                Menulis puisi dengan menggabungkan imaginasi dan realiti, menyerapkan ilmu bantu, nilai kemanusiaan, dan pengajaran dengan menggunakan gaya bahasa yang tepat dan indah.Analitik
Apresiasi/Estetika
Menggunakan kemahiran berfikir
Individu
Simulasi
Adaptasi
Pembelajaran secara konstruktivisme
Teks/petikan
Jadual
LPG
Peta minda

Teks Seuntai Kasih Secebis Harapan:

Hikayat Caya Langkara

7.0.  Menganalisis gaya bahasa dalam karya prosa.
7.1.Menerangkan definisi gaya bahasa.
7.2. Menghuraikan aspek gaya bahasa.
7.3. Menerangkan diksi, dialek, bahasa asing, bahasa arkaik, bahasa istana, dan peribahasa dalam karya yang dikaji.
7.4. Mengenalpasti ayat pendek dan ayat panjang dalam karya yang dikaji.
       7.5. Menganalisis unsur bahasa     dalam karya yang dikaji.


Aras 1

ii.                  Menyatakan definisi gaya bahasa.
ii.        Memberikan maksud dan menyenaraikan aspek gaya bahasa.
iii.        Menyenaraikan contoh kata ganda, sinkof, pengulangan, simile dan personafikasi.


Aras 2

i.                    Menyenaraikan contoh       personafikasi, hiperbola, inversi, paradoks dan perlambangan dalam karya yang dikaji.
Apresiasi/Estetika
Struktural
Berkumpulan
Membaca teks dan perbincangan
Soal jawab
Penerangan
Induktif
Kecerdasan pelbagai
Kemahiran berfikir
Teks/petikan
Carta
Peta minda
LPG
Jadual
JULAI
1
Novel

 Dari Lembah ke Puncak

2.0.  Menerangkan biodata pengarang prosa yang dikaji.
2.1.Menerangkan butir-butir peribadi pengarang.
2.2.Menerangkan latar belakang kepengarangan, sumbangan, dan kejayaan pengarang.


Aras 1

 1. Menyatakan nama, tarikh lahir, dan tempat kelahiran pengarang.
 2. Menyatakan latar belakang pendidikan dan kerjaya pengarang.
 3. Menyenaraikan hasil karya pengarang.

Aras 2

 1. Menyatakan nama pena pengarang.
 2. Menyenaraikan bidang penulisan pengarang.
 3. Menyenaraikan sumbangan lain pengarang.

Aras 3

 1. Menjelaskan anugerah yang diterima oleh pengarang.
 2. Menyatakan perkembangan terkini pengarang.
 3. Menjelaskan keistimewaan pengarang.

Global
Analitik
Diskusi
Berkumpulan
Soal jawab
Sumbang saran
Latihan
Teknologi maklumat dan komunikasi
Jadual
Peta minda
LPG
Gambar

Teks Anak Global:

Drama Dongeng Sang Puteri

3.0.   Menjelaskan pemikiran    dan     persoalan dalam drama.
3.1.Menerangkan definisi pemikiran dan persoalan drama.
3.2.Menghuraikan pemikiran dalam drama yang dikaji.
3.3.Menghuraikan persoalan dalam drama yang dikaji.
3.4.Menghubungkaitkan antara pemikiran dan persoalan dalam drama yang dikaji dengan realiti masyarakat

Aras 1

 1. Menyatakan definisi pemikiran.
 2. Menyatakan definisi persoalan.
 3. Mengenalpasti pemikiran dalam drama yang dikaji.
 4. Menyenaraikan persoalan            dalam drama yang dikaji.Berfokus
Analitik
Membaca teks dan pemahaman
Menggunakan kemahiran berfikir
Soal jawab
Sumbang saran
Mestamu
Kajian masa depan
Kecerdasan pelbagai
Teks/petikan
Jadual
Carta
Peta minda
LPG


Teks Seuntai Kasih Secebis Harapan:

Hikayat Caya Langkara

9.0.Menganalisis nilai kemanusiaan dan pengajaran dalam karya prosa.
9.2. Menjelaskan nilai kemanusiaan dalam karya yang dikaji.
9.3. Menjelaskan pengajaran dalam karya yang dikaji.
9.4. Menghubungkaitkan antara nilai kemanusiaan dengan pengajaran dalam karya.
Aras 2

 1. Mengenalpasti nilai kemanusiaan dalam karya beserta alas an.
 2. Menjelaskan pengajaran berdasarkan contoh dalam karya yang dikaji.
 3. Membandingkan nilai kemanusiaan dan pengajaran dalam karya yang dikaji.


Berfokus
Sosiologikal
Mendengar pita rakaman
Perbahasan
Berkumpulan
Percambahan fikiran
Induktif
Pembelajaran secara kontekstual
Teks/petikan
Jadual
Carta
Peta minda
LPG

2.
Novel

Dari Lembah ke Puncak

3.0.Menghuraikan tema dan     persoalan dalam karya prosa.
3.1.Menerangkan definisi tema dan persoalan.
3.2.Menghuraikan tema dalam karya yang dikaji.
3.3.Menghuraikan persoalan dalam karya yang dikaji.
3.4.Menghubungkaitkan antara persoalan dengan tema dalam karya yang dikaji.

Aras 1

 1. Menyatakan definisi tema.
 2. Menyatakan definisi persoalan.
 3. Mengenalpasti tema dalam karya yang dikaji.
 4. Menyenaraikan persoalan dalam karya yang dikaji.

Aras 2

 1. Menjelaskan tema dalam karya.
   iii.     Menerangkan persoalan        dalam karya.
Berfokus
Analitik
Berkumpulan
Membaca teks dan pemahaman
Diskusi
Sumbang saran
Induktif
Bedah karya
Kemahiran berfikir
Kajian masa depan
Teks/petikan
Jadual
Carta
Peta minda
LPG


Teks Anak Global:

Drama Dongeng Sang Puteri
4.0.Menganalisis watak dan perwatakan dalam drama.
4.2. Menerangkan jenis watak dalam drama.
4.3. Menghuraikan perwatakan luaran dan dalaman watak dalam drama.
4.4. Membandingkan watak-watak dalam drama.

Aras 1

 1. Menyatakan jenis watak dalam drama.
 2. Mengenalpasti watak dalam drama yang dikaji.
 3. Menyenaraikan sifat luaran watak dalam drama yang dikaji.
 4. Menyenaraikan sifat dalaman watak dalam drama yang dikaji.
    vi.    Menyatakan peranan watak    dalam drama yang dikaji.
Struktural
Global
Membaca teks dan perbincangan
Diskusi
Kelas
Teater pembaca
Lakonan
Kemahiran berfikir
Kecerdasan pelbagai
Teks/petikan
Carta
Jadual
LPG
Peta minda


Teks Anak Global:

Sajak Di Atas Peterana Bangsa

7.0.  Menghuraikan nada dalam puisi
       7.1. Menerangkan definisi   nada.
       7.2. Menerangkan jenis nada  
       7.3. Menghuraikan nada dalam puisi.
       7.4. Menghubungkaitkan antara nada dengan tema dalam puisi.

Aras 1
 1. Menyatakan definisi nada.
 2. Menyenaraikan jenis nada.
 3. Mengesan nada dalam puisi.
Aras 2

   ii.      Memberi contoh rangkap       puisi yang memperlihatkan nada dalam puisi.
Struktural
Analitik
Soal jawab
Membaca teks dan syarahan guru
Penerangan
Latihan
Dekon
Kemahiran belajar cara belajar
ICT
Teks/petikan
LPG
Jadual
Peta minda

3.
Novel

Dari Lembah ke Puncak4.0.Menganalisis watak dan perwatakan dalam karya prosa.
4.2.Menerangkan jenis watak dalam karya yang dikaji.
4.3.Menganalisis perwatakan luaran dan dalaman watak dalam karya yang dikaji.
4.4.Membandingkan watak-watak dalam karya yang dikaji.
4.5.Menghuraikan peranan watak dalam karya yang dikaji.

Aras 1

ii.                  Menyatakan jenis watak dalam karya yang dikaji.
iii.                Mengenalpasti watak dalam karya yang dikaji.
iv.                Menyenaraikan sifat luaran watak dalam karya yang dikaji.
v.                  Menyenaraikan sifat dalaman watak dalam karya yang dikaji.
vi.                Menyatakan peranan watak dalam karya yang dikaji.

Aras 3

 1. Menjelaskan sikap dan perasaan watak dalam karya yang dikaji.
 2. Menyatakan persamaan dan perbezaan watak dalam karya yang dikaji.
 3. Menghuraikan peranan watak dalam karya yang dikaji.
 4. Menerangkan cara pengarang menggambarkan watak dan perwatakan dalam karya yang dikaji.

Analitik
Struktural
Berkumpulan
Percambahan fikiran
Perbandingan
Kerusi panas
Kemahiran belajar cara belajar
Kemahiran berfikir
Teks/petikan
Peta minda
Gambar
Carta
LPG
Peta Minda

Teks Anak Global:

Drama Dongeng Sang Puteri
Teks Anak Global:

Sajak Negeriku Merdeka
5.0. Menghuraikan plot dalam drama
       5.4. Menghuraikan teknik plot dalam drama yang dikaji.
       5.5. Menerangkan definisi prolog, babak, adegan, episod dan epilog.
       5.7. Menghuraikan peranan teknik plot dalam drama yang dikaji.

4.0. Menghuraikan tema dan persoalan  dalam puisi.
        4.2. Menghuraikan tema   dalam puisi yang dikaji.
        4.3. Menghuraikan   persoalan dalam puisi yang dikaji.


Aras 2

 1. Menjelaskan prolog, babak, adegan, episod, dan epilog dalam drama yang dikaji.
 1. Menjelaskan definisi imbas kembali, imbas muka, suspens dan kejutan.
Aras 3
 1. Menghuraikan teknik imbas kembali, imbas muka, suspens, dan kejutan dalam drama yang dikaji.
 2. Menghuraikan peranan teknik plot dalam drama yang dikaji.
Aras 2

v.                  Menjelaskan tema dalam puisi yang dikaji.

vi.                Menerangkan persoalan dalam puisi yang dikaji.

Struktural
Analitik
Berkumpulan
Membaca teks dan perbincangan
Teater pembaca
Kerusi panas
Simulasi
Kemahiran berfikir
Kecerdasan pelbagai
Teks/petikan
Carta
Jadual
Peta minda
LPG

Berfokus
Membaca teks dan pemahaman
Soal jawab
Kelas
Pentomin
Bayangan minda
Percambahan fikiran
Kemahiran belajar cara belajar
Pembelajaran secara kontekstual
Peta minda
LPG
Teks
Carta
Jadual

4.
Novel

Dari Lembah ke Puncak
5.0.Menghuraikan plot dalam karya prosa.
       5.2. Menerangkan jenis plot
        dalam karya yan dikaji.

       5.3. Menjelaskan binaan    plot dalam karya yang dikaji.

Aras 2

 1. Melengkapkan rajah binaan plot berdasarkan peristiwa dalam karya yang dikaji.


Analitik
Global
Kelas
Berkumpulan
Deduktif
Percambahan fikiran
Kerusi panas
Main peranan
Kajian masa depan
Kemahiran berfikir
Teks
LPG
Carta
Jadual
Peta minda

Teks Anak Global:

Drama Dongeng Sang Puteri

6.0.Menghuraikan latar dalam drama

6.1. Menerangkan definisi latar tempat, latar masa, dan latar masyarakat dalam drama.
6.2. Menerangkan latar tempat, latar masa dan latar masyarakat dalam drama yang dikaji.
6.3. Menghubungkaitkan latar tempat, latar masa dan latar masyarakat dengan peristiwa dalam drama yang dikaji.
Aras 1

i.   Menyatakan definisi latar.
ii.  Menyatakan jenis latar.
iii. Menyenaraikan latar masa, latar tempat dan latar  masyarakat dalam drama.
      iv.  Menyatakan perkaitan latar         dengan peristiwa dalam drama.
Struktural
Global
Diskusi
Berkumpulan
Sumbangsaran
Latihan
Deduktif
Kecerdasan pelbagai
Kemahiran berfikir
Teks/petikan
LPG
Peta minda
Carta
Jadual
GambarTeks Anak Global:

Sajak Lelah Tetapi Indah

8.0.  Menghuraikan nilai kemanusiaan dan pengajaran dalam puisi.
       8.1.Menerangkan definisi    nilai kemanusiaan dan pengajaran.
 8.2. Menghuraikan nilai kemanusiaan dan pengajaran dalam puisi.
       8.3.Menghubungkaitkan antara nilai kemanusiaan dengan pengajaran dalam puisi.

Aras 2

 1. Menyenaraikan nilai kemanusiaan dalam puisi..
 2. Menjelaskan pengajaran berdasarkan contoh dalam puisi.
 3. Membandingkan nilai kemanusiaan dan pengajaran dalam puisi.

Berfokus
Analitik
Kelas
Soal jawab
Membaca teks dan pemahaman
Penerangan
Percambahan fikiran
Sumbang saran
Kemahiran belajar cara belajar.
Kemahiran berfikir
Teks/petikan
Carta
Peta minda
OGOS

1.
Novel

Dari Lembah ke Puncak


5.0.Menghuraikan plot dalam karya prosa.

        5.4. Menghuraikan teknik plot dalam karya yang dikaji.

       5.5. Menghuraikan peranan
        teknik plot dalam     karya yang dikaji.


Aras 2

 1. Mengenalpasti teknik dalam plot iaitu dialog, monolog, dan monolog dalaman dalam karya yang dikaji.
 2. Menyenaraikan peristiwa dalam karya yang mempunyai teknik dialog, monolog dan monolog dalaman.

Aras 3

i.  Mengenalpasti teknik dalam plot iaitu imbas kembali, imbas muka, suspens, dan kejutan.

ii. Menyenaraikan peristiwa dalam karya yang mempunyai teknik imbas kembali, imbas muka, suspens, dan kejutan.

     iii. Menghuraikan peranan teknik plot dalam karya yang dikaji.


Analitik
Global
Kelas
Berkumpulan
Deduktif
Percambahan fikiran
Kerusi panas
Main peranan
Kajian masa depan
Kemahiran berfikir
Teks
LPG
Carta
Jadual
Peta minda

Teks Anak Global:

Drama Dongeng Sang Puteri

7.0.  Menganalisis gaya bahasa dalam drama.
7.1.Menerangkan definisi gaya bahasa.
7.2. Menghuraikan aspek gaya bahasa.
7.3. Menerangkan diksi, dialek, bahasa asing, bahasa arkaik, bahasa istana, dan peribahasa dalam drama yang dikaji.
7.4. Mengenalpasti ayat pendek dan ayat panjang dalam drama yang dikaji.
       7.5. Menganalisis aspek unsur bahasa     dalam drama yang dikaji.


Aras 1

iii.                Menyatakan definisi gaya bahasa.
ii.        Memberikan maksud dan menyenaraikan aspek gaya bahasa.
iii.        Menyenaraikan contoh    kata ganda, sinkof, pengulangan, simile dan personafikasi.


Aras 2

vii.              Menyenaraikan contoh       personafikasi, hiperbola, inversi, paradoks dan perlambangan dalam drama yang dikaji.
Apresiasi/Estetika
Struktural
Berkumpulan
Membaca teks dan perbincangan
Soal jawab
Penerangan
Induktif
Kecerdasan pelbagai
Kemahiran berfikir
Teks/petikan
Carta
Peta minda
LPG
Jadual

Teks Anak Global:

Sajak Kita Berdua adalah Gambar

5.0. Menganalisis bentuk puisi.

       5.1. Menghuraikan bentuk puisi  yang dikaji.
       5.2. Membandingkan bentuk berbagai puisi yang dikaji.

Aras 1

 1. Menyatakan bilangan rangkap dan baris dalam puisi yang dikaji.
 2. Menyatakan bilangan suku kata dan perkataan dalam baris puisi yang dikaji.
 3. Menyatakan rima akhir puisi yang dikaji.

Aras 2

 i. Menentukan bentuk puisi    sama    ada bebas atau terikat.

Struktural
Analitik
Individu
Soal jawab
Cerakinan
Deduktif
Keperihatinan
Teknologi maklumat dan komunikasi
Kemahiran berfikir
Teks/petikan
Jadual
Carta
Peta minda
LPG
2.
Novel

Dari Lembah ke Puncak


6.0.Menghuraikan latar dalam karya prosa.

6.1. Menerangkan definisi latar tempat, latar masa, dan latar masyarakat.
6.2. Menerangkan latar tempat, latar masa dan latar masyarakat dalam karya.
6.3. Menghubungkaitkan latar tempat, latar masa dan latar masyarakat dengan peristiwa dalam karya.

Aras 1

i. Menyatakan definisi latar.
ii. Menyatakan jenis latar.
iii. Menyenaraikan latar masa, latar tempat dan latar masyarakat.
      iv. Menyatakan perkaitan latar             dengan peristiwa dalam karya.


Berfokus
Diskusi
Berkumpulan
Sumbangsaran
Latihan
Deduktif
Kecerdasan pelbagai
Kemahiran berfikir
Teks/petikan
LPG
Peta minda
Carta
Jadual
GambarTeks Anak Global:

Drama Dongeng Sang Puteri8.0.Menganalisis nilai kemanusiaan dan pengajaran dalam drama.

8.1.Menerangkan definisi nilai kemanusiaan dan pengajaran.
8.2.Menjelaskan nilai kemanusiaan dalam drama yang dikaji.
8.3.Menjelaskan pengajaran dalam drama yang dikaji.
8.4.Menghubungkaitkan antara nilai kemanusiaan dengan pengajaran dalam drama yang dikaji.
Aras 1

iii.                Menyatakan definisi nilai kemanusiaan dan pengajaran.

Aras 2

v.                  Mengenalpasti nilai kemanusiaan dalam drama beserta alasan.

vi.                Menjelaskan pengajaran berdasarkan contoh dalam drama yang dikaji.


Berfokus
Analitik
Membaca dan melakonkan adegan
Berkumpulan
Diskusi
Bayangan minda
Bercerita
Kemahiran berfikir
Kecerdasan pelbagai
Teks/petikan
Carta
Peta minda
LPG
Jadual
Teks

Sajak

9.0.  Menghasil dan mempersembahkan puisi.
9.1. Menyenarai dan memilih idea daripada sumber yang pelbagai.
9.2. Mengemukakan idea dalam bentuk lakaran.
9.3. Menulis puisi menggunakan bahasa puitis.
9.4. Menetapkan bentuk puisi.


9.5. Memurnikan puisi yang telah dihasilkan.
9.6. Mempersembahkan dan menilai puisi.

Aras 1

 1. Menentukan tema puisi yang akan dihasilkan.
 2. Merajah idea dengan kata-kata puitis yang berkaitan dengan tema puisi.Aras 2

  iii.            Mengembangkan kata-kata puitis menjadi ungkapan dan baris-baris puisi yang lengkap.

Analitik
Apresiasi/Estetika
Menggunakan kemahiran berfikir
Individu
Simulasi
Adaptasi
Pembelajaran secara konstruktivisme
Teks/petikan
Jadual
LPG
Peta minda
3.
PEPERIKSAAN PERCUBAAN SPM
4.
PEPERIKSAAN PERCUBAAN SPM
SEPTEMBER
1.

CUTI KEDUA2.
Mengulangkaji soalan peperiksaan Percubaan SPM
3.
Mengulangkaji soalan peperiksaan Percubaan SPM
4.
Novel

Dari Lembah ke Puncak

7.0.  Menganalisis gaya bahasa dalam karya prosa.
7.2.Menerangkan definisi gaya bahasa.
7.2. Menghuraikan aspek gaya bahasa.


7.3. Menerangkan diksi, dialek, bahasa asing, bahasa arkaik, bahasa istana, dan peribahasa dalam karya yang dikaji.
7.4. Mengenalpasti ayat pendek dan ayat panjang dalam karya yang dikaji.
       7.5. Menganalisis unsur bahasa     dalam karya yang dikaji.


Aras 1

iv.            Menyatakan definisi gaya bahasa.
v.                  Memberikan maksud dan menyenaraikan aspek gaya bahasa.

      iii.      Menyenaraikan contoh       kata ganda, sinkof, pengulangan, simile dan personafikasi.


Aras 2

viii.            Menyenaraikan contoh       personafikasi, hiperbola, inversi, paradoks dan perlambangan dalam karya yang dikaji.
Apresiasi/Estetika
Struktural
Berkumpulan
Membaca teks dan perbincangan
Soal jawab
Penerangan
Induktif
Kecerdasan pelbagai
Kemahiran berfikir
Teks/petikan
Carta
Peta minda
LPG
Jadual

Drama


9.0.Menghasilkan skrip dan mempersembahkan drama

9.1.Menyenaraikan dan memilih idea daripada sumber yang pelbagai.
9.2.Mengembangkan idea dalam bentuk lisan dan lakaran.
9.3.Menyusun dan memilih peristiwa yang sesuai dengan jalan cerita.


9.4.Menyesuaikan prolog, babak, adegan, episod dan epilog dengan jalan cerita.
9.5.Menulis skrip drama.

Aras 1

 1. Menceritakan semula peristiwa berdasarkan pembacaan, tontonan, pengalaman dan maklumat.
 2. Merajahkan peristiwa dan idea berdasarkan sumber yang pelbagai.
 3. Mengemukakan watak dan perwatakan berdasarkan sumber yang pelbagai. 1. Mengisahkan urutan peristiwa berdasarkan sumber yang pelbagai.
 2. Mengenalpasti latar berdasarkan sumber yang pelbagai.
 3. Mengenalpasti nilai kemanusiaan dan pengajaran berdasarkan sumber yang pelbagai.
Global
Struktural
Mengalami dan menghayati
Mendengar pita rakaman
Penerangan
Soal jawab
Berkumpulan
Bayangan minda
Tangga cerita
Lakonan
Percambahan fikiran
Kemahiran berfikir
ICT
Teks
Petikan rakaman
Gambar
Carta
Jadual
LPG

Novel

Dari Lembah ke Puncak8.0.Menghuraikan sudut pandangan dalam prosa.
8.1.Menerangkan definisi sudut pandangan.
8.2.Menyenaraikan jenis sudut pandangan.
8.3.Menghuraikan jenis sudut pandangan dalam karya yang
      dikaji.
Aras 1

v.                  Menyatakan definisi sudut pandangan.
vi.                Mengemukakan jenis sudut pandangan.

vii.              Menyatakan definisi sudut pandangan orang pertama, sudut pandangan orang ketiga serba tahu dan sudut pandangan orang ketiga terbatas.
viii.            Mengenalpasti sudut pandangan dalam karya yang dikaji.


Aras 2

iii.                Menjelaskan ciri sudut pandangan orang pertama, sudut pandangan orang ketiga serba tahu dan sudut pandangan orang ketiga terbatas.
iv.                Membuktikan jenis sudut pandangan dalam karya yang dikaji.

Struktural
Global
Membaca dan melakonkan adegan
Berkumpulan
Soal jawab
Penerangan
Cerakinan
Percambahan fikiran
Menggunakan lembaran kerja
Pembelajaran secara konstruktivisme
Kecerdasan pelbagai
Teks/petikan
Carta
Peta minda
LPG
LPG
Gambar rajah
OKTOBER
1.
Teks Anak Global:

Drama Menggapai Pelangi
3.0. Menjelaskan pemikiran    dan     persoalan dalam drama.
3.1.Menerangkan definisi pemikiran dan persoalan drama.
3.2.Menghuraikan pemikiran dalam drama yang dikaji.
3.3.Menghuraikan persoalan dalam drama yang dikaji.
3.4.Menghubungkaitkan antara pemikiran dan persoalan dalam drama yang dikaji dengan realiti masyarakat
Aras 1

 1. Menyatakan definisi pemikiran.
 2. Menyatakan definisi persoalan.
 3. Mengenalpasti pemikiran dalam drama yang dikaji.
 4. Menyenaraikan persoalan            dalam drama yang dikaji.


Berfokus
Analitik
Membaca teks dan pemahaman
Menggunakan kemahiran berfikir
Soal jawab
Sumbang saran
Mestamu
Kajian masa depan
Kecerdasan pelbagai
Teks/petikan
Jadual
Carta
Peta minda
LPG

Novel

Dari Lembah ke Puncak

9.0.Menganalisis nilai kemanusiaan dan pengajaran dalam karya prosa.
9.1.Menerangkan definisi nilai kemanusiaan dan pengajaran.
9.2. Menjelaskan nilai kemanusiaan dalam karya yang dikaji.
9.3. Menjelaskan pengajaran dalam karya yang dikaji.
9.4. Menghubungkaitkan antara nilai kemanusiaan dengan pengajaran dalam karya.


Aras 1
 1. Menyatakan definisi nilai kemanusiaan dan pengajaran.
 2. Menyenaraikan nilai kemanusiaan dalam karya yang dikaji.
 3. Memadankan pengajaran dengan peristiwa dalam karya yang dikaji.Aras 2

 1. Mengenalpasti nilai kemanusiaan dalam karya beserta alas an.
 2. Menjelaskan pengajaran berdasarkan contoh dalam karya yang dikaji.
 3. Membandingkan nilai kemanusiaan dan pengajaran dalam karya yang dikaji.
Berfokus
Analitik
Diskusi
Soal jawab
Percambahan fikiran
Deduktif
Cerakinan
Teknologi maklumat dan komunikasi
Teks/petikan
Carta
Jadual
LPG
Peta minda

Teks Anak Global:

Drama Menggapai Pelangi

4.0.Menganalisis watak dan perwatakan dalam drama.
4.2. Menerangkan jenis watak dalam drama.
4.3. Menghuraikan perwatakan luaran dan dalaman watak dalam drama.
4.4. Membandingkan watak-watak dalam drama.

Aras 1

  1. Menyatakan jenis watak dalam drama.
  2. Mengenalpasti watak dalam drama yang dikaji.
  3. Menyenaraikan sifat luaran watak dalam drama yang dikaji.
  4. Menyenaraikan sifat dalaman watak dalam drama yang dikaji.
            vi.        Menyatakan peranan watak      dalam drama yang dikaji.
Global
Struktural
Membaca teks dan perbincangan
Diskusi
Teater pembaca
Lakonan
Kerusi panas
Kemahiran berfikir
Pembelajaran secara kontekstual
Teks/petikan
Carta
Jadual
LPG
Peta minda
2.
Novel

10.0.        Menghasilkan dan mempersembahkan karya kreatif
10.1.                    Menyenaraikan dan memilih idea daripada sumber yang pelbagai.
10.2.                    Mengemukakan idea dalam bentuk lisan dan lakaran.
10.3.                    Menyusun dan memilih peristiwa yang sesuai dengan jalan cerita.
10.4.                    Menulis cerita dengan menggunakan bahasa yang tepat, indah, dan menarik.

Aras 1

i.                    Menceritakan semula peristiwa berdasarkan pembacaan, tontonan, pengalaman dan maklumat.
ii.                  Merajahkan peristiwa dan idea berdasarkan sumber yang pelbagai.
iii.                Mengemukakan watak dan perwatakan berdasarkan sumber yang pelbagai.
iv.                Mengisahkan urutan peristiwa berdasarkan sumber yang pelbagai.
v.                  Mengenalpasti latar berdasarkan sumber yang pelbagai.
vi.                 Mengenalpasti nilai    kemanusiaan dan pengajaran berdasarkan sumber yang pelbagai.

Global
Struktural
Mengalami dan menghayati
Mendengar pita rakaman
Penerangan
Soal jawab
Berkumpulan
Bayangan minda
Tangga cerita
Lakonan
Percambahan fikiran
Kemahiran berfikir
ICT
Teks
Petikan rakaman
Gambar
Carta
Jadual
LPG

Teks Anak Global:

Drama Menggapai Pelangi
6.0. Menghuraikan latar dalam   drama
6.2. Menerangkan latar tempat, latar masa dan latar masyarakat dalam drama.
    6.3. Menghubungkaitkan latar tempat, latar masa, dan latar masyarakat dengan peristiwa dalam drama.   
Aras 2

 1. Menghuraikan latar dalam drama.
 2. Menjelaskan latar yang paling ketara dalam drama.Struktural
Global
Berkumpulan
Diskusi
Menggunakan kemahiran berfikir
Perbandingan
Lakonan
Percambahan fikiran
Teknologi maklumat dan komunikasi
Teks/petikan
Carta
Jadual
LPG
Peta mindaTeks Anak Global:

Drama Menggapai Pelangi7.0.  Menganalisis gaya bahasa dalam karya prosa.
7.3.Menerangkan definisi gaya bahasa.
7.2. Menghuraikan aspek gaya bahasa.
7.3. Menerangkan diksi, dialek, bahasa asing, bahasa arkaik, bahasa istana, dan peribahasa dalam karya yang dikaji.
7.4. Mengenalpasti ayat pendek dan ayat panjang dalam karya yang dikaji.
       7.5. Menganalisis unsur bahasa     dalam karya yang dikaji.
Aras 1

vi.            Menyatakan definisi gaya bahasa.
ii.        Memberikan maksud dan menyenaraikan aspek gaya bahasa.
   iii.        Menyenaraikan contoh       kata ganda, sinkof, pengulangan, simile dan personafikasi.
Aras 2

ix.                Menyenaraikan contoh       personafikasi, hiperbola, inversi, paradoks dan perlambangan dalam karya yang dikaji.
Struktural
Global
Membaca teks dan pemahaman
Mendengar pita rakaman
Soal jawab
Penerangan
Mestamu
Kemahiran belajar cara belajar
Teks
Pita rakaman
LPG
Peta minda

3.
Teks Anak Global:

Drama Menggapai Pelangi


8.0.Menganalisis nilai kemanusiaan dan pengajaran dalam drama.
8.1.   Menerangkan definisi nilai kemanusiaan dan pengajaran.
8.2.   Menjelaskan nilai kemanusiaan dalam drama yang dikaji.
8.3.   Menjelaskan pengajaran dalam drama yang dikaji.

8.4.   Menghubungkaitkan antara nilai kemanusiaan dengan pengajaran dalam drama yang dikaji.

Aras 1

 1. Menyatakan definisi nilai kemanusiaan dan pengajaran.
 2. Mengenalpasti nilai kemanusiaan dalam drama yang dikaji.
 3. Memadankan pengajaran dengan peristiwa dalam drama yang dikaji.


Aras 2

 1. Menyenaraikan nilai kemanusiaan dalam drama yang dikaji.
 2. Menjelaskan pengajaran berdasarkan contoh dalam drama yang dikaji.
 3. Membina pengajaran berdasarkan nilai kemanusiaan dalam drama yang dikaji.
Berfokus
Membaca teks dan perbincangan
Soal jawab
Teater pembaca
Kerusi panas
Main peranan
Pembelajaran secara kontekstual
Kajian masa depan
Teks/petikan
Carta
Jadual
LPG
Peta minda

Mengulangkaji
Teks Seuntai Kasih Secebis Harapan

Puisi Tradisional:

Pantun
Syair
Mengulangkaji
Teks Seuntai Kasih Secebis Harapan


Puisi Tradisional:

Gurindam
Seloka4.
Mengulangkaji Novel
Jeriji Kasih
Mengulangkaji Novel
Jeriji Kasih
Mengulangkaji
Teks Madu Ilmu

Cerpen


NOVEMBER

1.
Mengulangkaji
Teks Madu Ilmu


CerpenMengulangkaji
Teks Madu Ilmu

SajakMengulangkaji
Teks Madu Ilmu

Sajak


2.
Mengulangkaji
Teks Madu Ilmu

DramaMengulangkaji
Teks Madu Ilmu

DramaMembincangkan soalan dan skema jawapan peperiksaan SPM tahun lepas3
Cuti Akhir Tahun Persekolahan
4
Cuti Akhir Tahun Persekolahan
DISEMBER
Cuti Akhir Tahun PersekolahanDisediakan oleh,DRS. AB. AZIZ HAJI OMAR,

Guru Cemerlang Sastera,

SMK. Sultan Ibrahim Satu,

17000 Pasir Mas,

Kelantan.Tarikh: 22 September, 2010.