abazizomar@gmail

Sunday, 6 January 2013

Rancangan Pelajaran Tahunan Kesusasteraan Melayu Tingkatan 4RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN

KESUSASTERAAN MELAYUTINGKATAN 4BULAN

MINGGU

TEKS/GENRE/TAJUK
HASIL PEMBELAJARAN UTAMA ( HPU )
HASIL PEMBELAJARAN KHUSUS ( HPK )
HURAIAN HASIL PEMBELAJARAN
( HHP )/ARAS
PENDEKATAN
KAEDAH
TEKNIK
KEMAHIRAN BERNILAI TAMBAH/APLIKASI
AKTIVITI
JANUARI

1

Berkenalan dengan para pelajar
Penggunaan teks dan buku catatan
Falsafah Pendidikan Kesusasteraan Melayu
Pengenalan
Takrif Kesusasteraan Melayu dalam Pendidikan
Matlamat dan objektif kurikulum Kesusasteraan Melayu


Global
Analitik
Penerangan
Percambahan fikiran
Kemahiran berfikir
Kecerdasan pelbagai
Bercerita
Mencatat nota
2
Pengenalan Kesusasteraan Melayu
1.0.  Menghuraikan definisi kesusasteraan, ciri, bentuk, sejarah perkembangan, dan peranan Kesusasteraan Melayu
1.1.  Menerangkan definisi kesusasteraan.
1.2.  Menerangkan definisi kesusasteraan Melayu.
1.3.  Menyenaraikan ciri kesusasteraan.
1.4.  Menerangkan bentuk kesusasteraan.
1.5.  Menggalurkan sejarah perkembangan kesusasteraan Melayu secara ringkas.
1.6.  Menjelaskan peranan kesusasteraan Melayu.


Aras 1

i.                    Menyatakan definisi kesusasteraan.ii.                  Menyatakan definisi Kesusasteraan Melayu.
iii.                Menyatakan ciri kesusasteraan Melayu.

iv.                Menyatakan bentuk kesusasteraan Melayu.
v.                  Menyenaraikan peranan kesusasteraan Melayu.
Struktural
Analitik
Soaljawab
Percambahan fikiran
Deduktif
Kemahiran berfikir
Kecerdasan pelbagai
Peta minda
Membina nota
Merumus isi3
Pengenalan Prosa/cerpen
1.0.  Menghuraikan definisi, jenis, ciri dan peranan prosa
1.1.  Menjelaskan definisi prosa/cerpen.
1.2.  Menerangkan jenis prosa/cerpen..
1.3.  Membandingkan ciri prosa ( cerpen dengan novel ).
1.4.  Menghuraikan peranan prosa/cerpen dalam masyarakat.

Aras 2

i.                    Menerangkan dan membina rajah jenis dan ciri prosa.
ii.                  Membandingkan dan membezakan ciri prosa.
iii.                Menerangkan peranan prosa dalam masyarakat.
Berfokus
Sosiologikal
Berkumpulan
Percambahan fikiran
Latihan
Sumbangsaran
Kemahiran belajar cara belajar
LPG
Peta minda
Buku ulasan sastera
4
Teks Madu Ilmu

Cerpen Seekor Manusia Seorang Binatang
3.0  Menghuraikan tema dan persoalan dalam karya prosa.
3.1. Menerangkan definisi tema     
       dan persoalan.

3.2. Menghuraikan tema dalam
       karya yang dikaji.
3.3. Menghuraikan persoalan
        dalam karya yang dikaji.
3.4. Menghubungkaitkan antara   
        persoalan dengan tema  
        dalam karya yang dikaji.
Aras 1

i.                    Menyatakan definisi tema.


ii.                  Menyatakan definisi persoalan.


Aras 2

ii.Menjelaskan  tema  
    dalam karya
iii.Menerangkan
     persoalan dalam
     karya.

Aras 3

i.                    Menjelaskan perkaitan antara persoalan dengan tema dalam karya.

Berfokus
Analitik
Membaca teks dan perbincangan.
Soaljawab
Penerangan
Cerakinan
Percambahan fikiran
Teknologi maklumat dan komunikasi.
Kemahiran berfikir
LPG
Penta minda


Pengenalan Puisi
1.0.  Menerangkan definisi, jenis,ciri dan peranan puisi
1.1.  Menerangkan definisi puisi.
1.2.  Menerangkan jenis puisi.
1.3.  Membandingkan ciri pelbagai jenis puisi.
1.4.  Menghuraikan peranan puisi dalam masyarakat.
Aras 1

i.                    Menyatakan definisi puisi.
ii.                  Menyatakan jenis puisi.
iii.                Mengemukakan ciri puisi.
Aras 3

                                i.            Menghuraikan peranan puisi dalam masyarakat.Struktural
Estetika
Membaca teks dan pemahaman
Berkumpulan
Percambahan fikiran
Induktif
Kajian masa depan
Pembelajaran secara kontekstual
Peta minda
LPG

Pengenalan Novel
1.0.  Menghuraikan definisi, jenis,ciri dan peranan prosa
1.1.  Menjelaskan definisi prosa/ novel.
1.2.  Menerangkan jenis prosa/novel.
1.3.  Membandingkan ciri prosa ( novel dengan cerpen )
1.4.  Menghuraikan peranan prosa/novel dalam masyarakat.
Aras 1

i.                    Menyatakan definisi prosa/novel.
ii.                  Menyatakan jenis prosa/novel.
Aras 2

ii.                  Membandingkan dan membezakan ciri prosa ( novel dengan cerpen ).Aras 3

i.                    Menghuraikan peranan prosa/novel dalam masyarakat.

Struktural
Sosiologikal
Diskusi
Menggunakan kemahiran berfikir
Penerangan
Perbandingan
Percambahan fikiran
Keperihatinan
Pembelajaran secara konstruktivisme
Teknologi maklumat dan komunikasi
Peta minda
Carta
LPG

5.
Teks Madu Ilmu

Cerpen Seekor Manusia Seorang Binatang
4.0. Menganalisis watak dan   
       perwatakan dalam karya prosa
       4.1. Menerangkan definsi
              watak dan perwatakan.
      4.2. Menerangkan jenis watak
            dalam karya yang dikaji.
      4.3. Menganalisis perwatakan
             luaran dan dalaman watak dalam karya yang dikaji.
      4.5. Menghuraikan peranan watak dalam karya yang dikaji.Aras 1

i.                    Menyatakan definisi watak dan perwatakan.
Aras 2

i.                    Menjelaskan jenis watak dalam karya.
ii.                  Menjelaskan sifat luaran dan dalaman watak dalam karya.Aras 3

iii.                Menghuraikan peranan watak dalam karya yang dikaji.

Analitik
Global
Membaca teks dan perbincangan
Kelas
Perbahasan
Bercerita
Pemaduan seni
Main peranan
Pembelajaran secara kontekstual
Kemahiran berfikir
Peta minda
LPG

Teks Seuntai Kasih Secebis Harapan

Pantun Empat Kerat : Adat dan Etika
3.0. Menghuraikan maksud puisi
3.1.Menerangkan maksud puisi yang dikaji.
3.2.Menjelaskan maksud keseluruhan puisi yang dikaji.


4.0. Menghuraikan tema dan
        persolan dalam puisi.
       4.1. Menerangkan definisi tema  
               dan persoalan.

       4.2. Menghuraikan tema dalam
               puisi yang dikaji.
       4.3. Menghuraikan persoalan
              dalam puisi yang dikaji.
Aras 1

i.                    Memberikan maksud kata dan rangkai kata dalam puisi yang dikaji.
ii.                  Menyatakan maksud baris dalam puisi yang dikaji.
Aras 2

ii.                  Menerangkan maksud keseluruhan puisi.
iii.                 
Aras 1

i.                    Menyatakan definisi tema.
iv.                Menyatakan definisi persoalan.
Aras 2

i.                    Menjelaskan tema dalam puisi yan dikaji.
ii.                  Menerangkan persoalan dalam puisi yang dikaji.

Berfokus
Membaca teks dan pemahaman
Kelas
Deduktif
Simulasi
Kecerdasan pelbagai
Peta minda
Carta
LPGTeks Novel Jeriji Kasih

Biodata Pengarang
2.0.  Menerangkan biodata pengarang prosa yan dikaji.
2.1.  Menerangkan butir-butir peribadi pengarang.
2.2.  Menerangkan latar belakang kepengarangan, sumbangan dan kejayaan pengarang.
Aras 1

 1. Menyatakan nama, tarikh lahir dan tempat kelahiran pengarang.
 2. Menyatakan pendidikan dan kerjaya pengarang.
 3. Menyenaraikan hasil karya pengarang.

Aras 2

i.                    Menyatakan nama pena pengarang.
ii.                  Menyenaraikan bidang penulisan pengarang.
iii.                Menyatakan sumbangan lain pengaraang.
Struktural
Global
Diskusi
Berkumpulan
Penerangan
Cerakinan
Mestamu
Kemahiran berfikir
Carta
Peta minda
LPG
FEBRUARI

1


Teks Madu Ilmu

Cerpen Seekor Manusia Seorang Binatang
6.0. Menghuraikan latar dalam
        karya  prosa
       6.1. Menerangkan definisi latar tempat, latar masa, dan latar masyarakat.


       6.2. Menerangkan latar tempat, latar masa, dan latar masyarakat dalam karya yang dikaji.
       6.3. Menghubungkaitkan latar tempat, latar masa dan latar masyarakat dengan peristiwa dalam karya yang dikaji.
Aras 1

i.                    Menyatakan definisi latar.
ii.                  Menyatakan jenis latar.
iii.                Menyenaraikan latar masa, latar tempat, dan latar masyarakat dalam karya.
iv.                Menyatakan perkaitan latar dengan peristiwa dalam karya.
Analitik
Sosiologikal
Membaca teks dan pemahaman
Membaca teks dan perbincangan
Menggunakan kemahiran berfikir
Adaptasi
Membuat projek
Kecerdasan pelbagai
Peta minda
LPG

Teks Seuntai Kasih Secebis Harapan

Pantun Empat Kerat:
Nasihat
5.0. Menganalisis bentuk puisi
       5.1. Menghuraikan bentuk puisi yang dikaji.
       5.2. Membandingkan bentuk berbagai puisi yang dikaji.
Aras 1

i.                    Menyatakan bilangan rangkap dan baris dalam puisi yang dikaji.

ii.                  Menyatakan bilangan suku kata dan perkataan dalam baris puisi yang dikaji.
iii.                Menyatakan rima akhir puisi yang dikaji.

Aras 2

i.                    Menentukan bentuk puisi sama ada bebas atau terikat.
Struktural
Analitik
Membaca teks dan syarahan guru
Soal jawab
Induktif
Latihan
Cerakinan
Penerangan
Kemahiran belajar cara belajar
Peta minda
Carta
LPGTeks Novel Jeriji Kasih

3.0.  Menghuraikan tema dan persoalan dalam karya prosa.
3.1.  Menerangkan definisi tema dan persoalan.
3.2.  Menghuraikan tema dalam karya yang dikaji.
3.3.  Menghuraikan persoalan dalam karya yang dikaji.


Aras 1

i.                    Menyatakan definisi tema.
ii.                  Menyatakan definisi persoalan.Aras 2

ii.                  Menjelaskan tema dalam karya.
iii.                Menerangkan persoalan dalam karya.

Berfokus
Struktural
Membaca teks dan pemahaman
Berkumpulan
Induktif
Cerakinan
Percambahan fikiran
Pembelajaran secara kontekstual
Carta piramid
LPG2
Teks Madu Ilmu

Cerpen Warna Hati Seorang Datin
5.0.  Menghuraikan plot dalam karya prosa.
5.1.  Menerangkan definisi plot.
5.2.  Menerangkan jenis plot dalam karya yang dikaji.
5.3.  Menjelaskan binaan plot dalam karya yang dikaji.

Aras 1

i.                    Menyatakan definisi plot.
ii.                  Menerangkan jenis plot dalam prosa.
iii.                Melakarkan binaan plot dalam karya yang dikaji.
Struktural
Analitik
Membaca teks dan perbincangan
Individu
Penerangan
Sumbang saran
Deduktif
Pembelajaran konstruktivisme
Carta plot


Teks Seuntai Kasih Secebis Harapan

Pantun Empat Kerat:
Budi
6.0.  Menganalisis gaya bahasa dalam puisi.
6.1.  Menerangkan definisi gaya bahasa dalam puisi.
6.3.Menganalisis unsur bahasa dalam puisi yang dikaji.
6.4.Menganalisis unsur bunyi dalam puisi yang dikaji.
Aras 1

i.                    Menyatakan definisi gaya bahasa.

ii.                  Menyenaraikan aspek gaya bahasa.

iii.                Mengenalpasti asonansi, aliterasi, kombinasi bunyi, rima dan jeda dalam puisi yang dikaji
Aras 2

i.                    Menerangkan metafora, hiperbola, inversi, paradoks, dan perlambangan dalam puisi yang dikaji.

Berfokus
Apresiasi/Estetika
Mendengar pita rakaman
Tutorial
Cerakinan
Sumbang saran
Induktif
Kecerdasan pelbagai
Carta
Peta minda
LPG

Novel Jeriji Kasih
4.0.  Menganalisis watak dan perwatakan dalam karya prosa.
4.1.  Menerangkan definisi watak dan perwatakan.
4.2.  Menerangkan jenis watak dalam karya yang dikaji.
4.3.  Menganalisis perwatakan luaran dan dalaman watak dalam karya yang dikaji.
4.4.  Membandingkan watak-watak dalam karya yang dikaji.
4.5.  Menghuraikan peranan watak dalam karya yang dikaji.
Aras 1

i.                    Menyatakan definisi watak dan perwatakan.
Aras 2

i.                    Menjelaskan jenis watak dalam karya.
ii.                  Mengelaskan watak dalam karya.
iii.                Menjelaskan sifat luaran dan sifat dalaman watak dalam karya.

Aras 3

ii.                  Menyatakan persamaan dan perbezaan watak dalam karya yang dikaji.


iii.                Menghuraikan peranan watak dalam karya yang dikaji.
iv.                Menerangkan cara pengarang menggambarkan watak dan perwatakan dalam karya yang dikaji.

Berfokus
Analitik
Membaca teks dan pemahaman
Membaca teks dan syarahan guru
Penerangan
Perbandingan
Main peranan
Kemahiran berfikir
Pembelajaran secara konstruktivisme
Peta minda
Carta
LPG
Rakaman petikan
3
Minggu Ujian Bulanan Pertama ( Februari /Ujian Selaras )
4

Teks Madu Ilmu

Cerpen Warna Hati Seorang Datin
5.0.Menghuraikan plot dalam karya
       prosa.
5.4. Menghuraikan teknik plot
       dalam karya yang dikaji.
5.5. Menghuraikan peranan
       teknik plot dalam karya
        yang dikaji.

Aras 1

v.                  Menyenaraikan dan memberikan definisi teknik plot, iaitu dialog, monolog, monolog dalaman, suspens,kejutan, imbas kembali, dan imbas muka.

Aras 2

iv.                Menyenaraikan peristiwa dalam karya yang mempunyai teknik dialog, monolog, dan monolog dalaman.

Aras 3

ii.                  Menyenaraikan peristiwa dalam karya yang mempunyai teknik imbas kembali, imbas muka, suspens, dan kejutan.
iii.                Menghuraikan peranan teknik plot dalam karya yang dikaji.


Berfokus
Analitik
Membaca teks dan pemahaman
Soaljawab
Penerangan
Sumbang saran
Teknologi maklumat dan komunikasi
Peta minda
Carta
LPG

Teks Seuntai Kasih Secebis Harapan

Pantun Empat Kerat:
Cindai
8.0.Menghuraikan nilai kemanusiaan dan pengajaran dalam puisi.
8.1.Menerangkan definisi nilai kemanusiaan dan pengajaran.
8.2.Menghuraikan nilai kemanusiaan dan pengajaran dalam puisi yang dikaji.


8.3.Menghubungkaitkan antara nilai kemanusiaan dengan pengajaran dalam puisi yang dikaji.

Aras 1

i.                    Menyatakan definisi nilai kemanusiaan dan pengajaran.

Aras 2

i.                    Menyenaraikan nilai kemanusiaan dalam puisi yang dikaji.
ii.                  Menjelaskan pengajaran berdasarkan contoh dalam puisi yang dikaji.
Berfokus
Analitik
Membaca teks dan pemahaman
Membaca teks dan perbincangan
Menggunakan kemahiran berfikir
Latihan
Sumbang saran
Kajian masa depan
Kecerdasan pelbagai
Carta
LPG
Peta minda

Teks Novel Jeriji Kasih
5.0.Menghuraikan plot dalam karya prosa.
5.1.Menerangkan definisi plot.
5.2.Menerangkan jenis plot dalam karya yang dikaji.
5.3.Menjelaskan binaan plot dalam karya yang dikaji.
Aras 1

i.                    Menyatakan definisi plot.
ii.                  Menerangkan jenis plot dalam prosa.
iii.                Melakarkan binaan plot dalam karya yang dikaji.
Aras 2

i.                    Melengkapkan rajah binaan plot berdasarkan peristiwa dalam karya yang dikaji.

Struktural
Analitik
Membaca teks dan perbincangan
Menggunakan kemahiran berfikir
Penerangan
Percambahan fikiran
Kecerdasan pelbagai
Carta
Peta minda
LPG
MAC

1
Teks Madu Ilmu

Cerpen Benar Kata Ayah
6.0.Menghuraikan latar dalam karya   prosa.
6.1.Menerangkan definisi latar   tempat, latar masa dan latar masyarakat.

6.2.  Menerangkan latar tempat, latar masa dan latar masyarakat dalam karya yang dikaji.
6.3.  Menghubungkaitkan latar tempat, latar masa dan latar masyarakat dengan peristiwa dalam karya yang dikaji.

Aras 1

i.                    Menyatakan definisi latar.
ii.                  Menyatakan jenis latar.


iii.                Menyenaraikan latar masa, latar tempat dan latar masyarakat dalam karya.
Analitik
Sosiologikal
Berkumpulan
Soaljawab
Bercerita
Penerangan
Kemahiran berfikir
Kecerdasan pelbagai
Peta minda
Carta
LPG

Teks Seuntai Kasih Secebis Harapan

Pantun Empat Kerat:
Dagang
3.0.Menghuraikan maksud puisi
      3.1. Menerangkan maksud rangkap puisi yang dikaji.
       3.2. Menjelaskan maksud
              keseluruhan puisi yang
              dikaji.

Aras 1
i.                    Memberikan maksud kata dan rangkaikata dalam puisi yang dikaji.
ii.                  Menyatakan maksud baris dalam puisi yang dikaji.
iii.                Menyatakan maksud rangkap dalam puisi yang dikaji.

Aras 2

ii.                  Menerangkan maksud keseluruhan puisi.
Mengalami dan menghayati
Membaca teks dan pemahaman
Diskusi
Penerangan
Latihan
Sumbangsaran
Kajian masa depan
Kecerdasan pelbagai


Teks Novel Jeriji Kasih
5.0.Menghuraikan plot dalam karya prosa.
5.4. Menghuraikan teknik plot  dalam karya yang dikaji.
5.5. Menghuraikan peranan teknik plot dalam karya yang dikaji.

Aras 1

iii.                Menyenaraikan dan memberikan definisi teknik plot, iaitu dialog, monolog  monolog dalaman, suspens, kejutan, imbas kembali dan imbas muka.

Aras 2
iv.                Menyenaraikan peristiwa dalam karya yang mempunyai teknik dialog, monolog dan monolog dalaman.


Aras 3

ii.                  Menyenaraikan peristiwa dalam karya yang mempunyai teknik imbas kembali, imbas muka, suspens dan kejutan.

iii.                Menghuraikan peranan teknik plot dalam karya yang dikaji.
Berfokus
Analitik
Membaca teks dan pemahaman
Berkumpulan
Membaca dan melakonkan adegan
Percambahan fikiran
Induktif
Kerusi panas
Kemahiran berfikir
Kecerdasan pelbagai
Teks
Petikan bahan edaran
Peta minda
Carta
LPG
2.
Teks Madu Ilmu

Cerpen Benar Kata Ayah
7.0.  Menganalisis gaya bahasa dalam karya prosa.
7.1.  Menerangkan definisi gaya bahasa.
7.2.  Menghuraikan aspek gaya bahasa.
7.5. Menganalisis unsur bahasa dalam karya
        yang dikaji.


Aras 1

i.                    Menyatakan definisi gaya bahasa.
ii.                  Memberikan maksud dan menyenaraikan aspek gaya bahasa.
iv.                Menyenaraikan contoh kata ganda, sinkof, pengulangan, simile dan personafikasi.

Aras 2

i.                    Menyenaraikan contoh personafikasi, hiperbola, inversi, paradoks dan perlambangan dalam karya yang dikaji.

Apresiasi/Estetika
Struktural
Mendengar pita rakaman
Menggunakan kemahiran berfikir
Latihan
Induktif
Teknologi maklumat dan komunikasi
Peta minda
Carta
LPG
Teks/bahan petikan

Teks Seuntai Kasih Secebis Harapan

Pantun Enam Kerat

4.0. Menghuraikan tema dan persoalan  dalam puisi.
        4.2. Menghuraikan tema dalam
               puisi yang dikaji.
        4.3. Menghuraikan persoalan
               dalam puisi yang dikaji.


Aras 2

i.                    Menjelaskan tema dalam puisi yang dikaji.
ii.                  Menerangkan persoalan dalam puisi yang dikaji.
Berfokus
Membaca teks dan pemahaman
Soal jawab
Kelas
Pentomin
Main peranan
Percambahan fikiran
Kemahiran belajar cara belajar
Peta minda
Teks/petikan
Carta
LPG

3.
Cuti Pertama
4.
Teks Novel Jeriji Kasih
6.0.Menghuraikan latar dalam karya prosa.
6.1.Menerangkan definisi latar tempat, latar masa dan latar masyarakat.


6.2.Menerangkan latar tempat, latar masa dan latar masyarakat dalam karya yang dikaji.
6.3.Menghubungkaitkan latar tempat, latar masa dan latar masyarakat dengan peristiwa dalam karya yang dikaji.

Aras 1

i.                    Menyatakan definisi latar.
ii.                  Menyatakan jenis latar.

iii.                Menyenaraikan latar masa, latar tempat, dan latar masyarakat dalam karya.
iv.                Menyatakan perkaitan latar dengan peristiwa dalam karya.
Analitik
Sosiologikal
Membaca teks dan perbincangan
Berkumpulan
Percambahan fikiran

Menggunakan lembaran kerja
Tangga cerita
Pembelajaran secara kontekstual
Teks/petikan
Carta
Peta minda
LPG


Teks Madu Ilmu

Cerpen Gersang
8.0.  Menghuraikan sudut pandangan dalam prosa.
8.1.  Menerangkan definisi sudut pandangan.
8.2.  Menyenaraikan jenis sudut pandangan.
8.3.  Menghuraikan jenis sudut pandangan dalam karya yang dikaji.
Aras 1

i.                    Menyatakan definisi sudut pandangan.
ii.                  Mengemukakan jenis sudut pandangan.
iii.                Menyatakan definisi sudut pandangan orang pertama, sudut pandangan orang ketiga serba tahu dan sudut pandangan orang ketiga terbatas.
iv.                Mengenalpasti sudut pandangan dalam karya yang dikaji.

Aras 2

i.                    Menjelaskan ciri sudut pandangan orang pertama, sudut pandangan orang ketiga serba tahu dan sudut pandangan orang ketiga terbatas.
ii.                  Membuktikan jenis sudut pandangan dalam karya yang dikaji.

Struktural
Global
Membaca dan melakonkan adegan
Berkumpulan
Soal jawab
Penerangan
Cerakinan
Percambahan fikiran
Menggunakan lembaran kerja
Pembelajaran secara konstruktivisme
Kecerdasan pelbagai
Teks/petikan
Carta
Peta minda
LPG

Teks Seuntai Kasih Secebis Harapan

Pantun Lapan Kerat:
Keagamaan
5.0.Menganalisis bentuk puisi.
5.1.Menghuraikan bentuk puisi yang dikaji.
5.2.Membandingkan bentuk berbagai puisi yang dikaji.
Aras 1

i.                    Menyatakan bilangan rangkap dan baris dalam puisi yang dikaji.
ii.                  Menyatakan bilangan suku kata dan perkataan dalam baris puisi yang dikaji.


iii.                Menyatakan rima akhir puisi yang dikaji.

Aras 2

i.                    Menentukan bentuk puisi sama ada bebas atau terikat.Aras 3

i.                    Membandingkan bentuk pelbagai jenis puisi yang dikaji.

Struktural
Analitik
Berkumpulan
Diskusi
Soal jawab
Perbandingan
Sumbang saran
Kemahiran berfikir
Teks/petikan
Carta
Peta minda
LPG

Teks Novel Jeriji Kasih
7.0  Menganalisis gaya bahasa dalam karya prosa.
7.1.   Menerangkan definisi gaya bahasa.
7.2.   Menghuraikan aspek gaya bahasa.
       7.5. Menganalisis unsur bahasa     dalam karya yang dikaji.Aras 1

i.                    Menyatakan definisi gaya bahasa.
ii.                  Memberikan maksud dan menyenaraikan aspek gaya bahasa.
v.                  Menyenaraikan contoh kata ganda, sinkof, pengulangan, simile dan personafikasi.Aras 2

i.                    Menyenaraikan contoh personafikasi, hiperbola, inversi, paradoks dan perlambangan dalam karya yang dikaji.

Apresiasi/Estetika
Sosiologikal
Berkumpulan
Soal jawab
Penerangan
Induktif
Kecerdasan pelbagai
Teks/petikan
Carta
Peta minda
LPG
Rakaman petikan
APRIL

1
Teks Madu Ilmu

Cerpen Gersang
9.0.  Menganalisis nilai kemanusiaan dan pengajaran dalam karya prosa.
9.1.  Menerangkan definisi nilai kemanusiaan dan pengajaran.
9.2.  Menjelaskan nilai kemanusiaan dalam karya yang dikaji.
9.3.  Menjelaskan pengajaran dalam karya yang dikaji.
9.4.  Menghubungkaitkan antara nilai kemanusiaan dengan pengajaran dalam karya.


Aras 1

i.                    Menyatakan definisi nilai kemanusiaan dan pengajaran.

Aras 2

i.                    Mengenalpasti nilai kemanusiaan dalam karya beserta alasan.
ii.                  Menjelaskan pengajaran berdasarkan contoh dalam karya yang dikaji.
Berfokus
Analitik
Membaca dan melakonkan adegan
Berkumpulan
Diskusi
Mestamu
Bercerita
Kemahiran berfikir
Teks/petikan
Carta
Peta minda
LPG
Rakaman petikan

Teks Seuntai Kasih Secebis Harapan

Syair
1.0.  Menghuraikan definisi, jenis, ciri, dan peranan puisi.
1.1.  Menerangkan definisi puisi/syair.
1.2.  Menerangkan jenis puisi/syair.
1.3.  Membandingkan ciri pelbagai jenis puisi.

1.4.  Menghuraikan peranan puisi/syair dalam masyarakat.
Aras 1

 1. Menyatakan definisi puisi/syair.
 2. Menyatakan jenis puisi/syair.
 3. Mengemukakan ciri puisi/syair.

 1. Menyatakan peranan puisi/syair.
Struktural
Analitik
Soal jawab
Membaca teks dan syarahan guru
Penerangan
Latihan
Kemahiran belajar cara belajar
Teks/petikan
LPG

Teks Novel Jeriji Kasih
8.0  Menghuraikan sudut pandangan dalam prosa
8.1.   Menerangkan definisi sudut pandangan.
8.2.   Menerangkan jenis sudut pandangan.
8.3.   Menerangkan jenis sudut pandangan dalam karya yang dikaji.

Aras 1

 1. Menyatakan definisi sudut pandangan.
 2. Mengemukakan jenis sudut pandangan.
 3. Menyatakan definisi sudut pandangan orang pertama, sudut pandangan orang ketiga serba tahu dan sudut pandangan orang ketiga terbatas.
 4. Mengenalpasti sudut pandangan dalam karya yang dikaji.

Aras 2

 1. Menjelaskan ciri sudut pandangan orang pertama, sudut pandangan orang ketiga serba tahu dan sudut pandangan orang ketiga terbatas.
 2. Membuktikan jenis sudut pandangan dalam karya yang dikaji.
Analitik
Struktural
Membaca teks dan pemahaman
Membaca teks dan perbincangan
Berkumpulan
Soal jawab
Perbandingan
Cerakinan
Teknologi maklumat dan komunikasi
Teks/petikan
Carta
Peta minda
LPG
Petikan
2
Teks Madu Ilmu

Cerpen Tagung
3.0.Menghuraikan tema dan
       persolan dalam karya prosa. 
    3.2. Menghuraikan tema dalam
           karya yang dikaji.
     3.3. Menghuraikan persoalan
              dalam karya yang dikaji.
        3.4.Menghubungkaitkan antara
  persoalan dengan tema
   dalam karya yang dikaji.
Aras 2

ii. Menjelaskan tema  
    dalam karya.
iii.Menjelaskan
     persoalan dalam
     karya.

Aras 3

 1. Menjelaskan perkaitan antara persoalan dengan tema dalam karya.
 2. Mengulas kesesuaian tema dan persoalan dengan cerita,
Berfokus
Analitik
Berkumpulan
Soal jawab
Tangga cerita
Percambahan fikiran
Kecerdasan pelbagai
Kajian masa depan
Teks/petikan
Carta
Peta minda
LPG
Rakaman petikan
3
Minggu Ujian Selaras 2/ Ujian Pengesanan (April)

4
Teks Seuntai Kasih Secebis Harapan

Syair Si Burung Nuri Satu
6.0  Menganalisis gaya bahasa dalam puisi.
6.3. Menganalisis unsur bahasa
       dalam puisi yang dikaji.
6.4. Menganalisis unsur bunyi
       dalam puisi yang dikaji.
Aras 1

ii.Menyenaraikan aspek   gaya bahasa.
iii.Mengecamkan diksi, dialek, bahasa asing, bahasa arkaik, bahasa istana dan peribahasa dalam puisi yang dikaji.
iv.Menyenaraikan  contoh kata ganda, citra dan citraan ( imej dan imejan ), sinkof, simile, personafikasi, dan pengulangan kata dalam puisi yang dikaji.
v. Mengenalpasti asonansi, aliterasi, kombinasi bunyi, rima, dan jeda dalam puisi yang dikaji.


Analitik
Apresiasi/Estetika
Menggunakan kemahiran berfikir
Deduktif
Pembelajaran secara konstruktivisme
Teks/petikan
Glosari
Kamus
Peta minda
Carta

Teks Novel Jeriji Kasih
9.0  Menganalisis nilai kemanusiaan dan pengajaran dalam karya prosa.
9.2.Menjelaskan nilai kemanusiaa dalam karya yang dikaji.
9.3. Menjelaskan pengajaran dalam karya yang dikaji.
9.4. Menghubungkaitkan antara nilai kemanusiaan dengan pengajaran dalam karya.

Aras 2

 1. Mengenalpasti nilai kemanusiaan dalam karya beserta alas an.
 2. Menjelaskan pengajaran berdasarkan contoh dalam karya yang dikaji.
 3. Membandingkan nilai kemanusiaan dan pengajaran dalam karya yang dikaji.
Berfokus
Membaca teks dan perbincangan
Induktif
Percambahan fikiran
Kecerdasan pelbagai
Teks/petikan
Carta
Peta minda
LPG
Rakaman petikan

MEI

1
Teks Madu Ilmu

Cerpen Tagung
4.0. Menganalisis watak dan perwatakan dalam karya prosa.
       4.2.Menerangkan jenis watak dalam karya yang dikaji.
        4.3. Menganalisis perwatakan luaran dan dalaman watak dalam karya yang dikaji.
        4.5. Menghuraikan peranan watak dalam karya yang dikaji.

Aras 2

 1. Menjelaskan jenis watak dalam karya.
 2. Mengelaskan watak dalam karya.
 3. Menjelaskan sifat luaran dan sifat dalaman watak dalam karya.
 4. Menerangkan peranan watak dalam karya.
Berfokus
Berkumpulan
Penerangan
Percambahan fikiran
Sumbang saran
Kemahiran belajar cara belajar
Teks/petikan
LPG
Carta
Peta minda

Teks Seuntai Kasih Secebis Harapan

Syair Burung Nuri Dua
8.0.Menghuraikan nilai
       kemanusiaan dan pengajaran    
       dalam puisi.
       8.2. Menghuraikan nilai kemanusiaan dan pengajaran dalam puisi yang dikaji.
       8.3. Menghubungkaitkan antara nilai kemanusiaan dengan pengajaran dalam puisi yang dikaji.Aras 2

 1. Menyenaraikan nilai kemanusiaan dalam puisi yang dikaji.
 2. Menjelaskan pengajaran berdasarkan contoh dalam puisi yang dikaji.
Berfokus
Analitik
Mendengar pita rakaman
Soal jawab
Cerakinan
Mestamu
Sumbang saran
Pembelajaran secara kontekstual
Kajian masa depan
Teks/rakaman syair
LPG

Teks Madu Ilmu

Drama
1.0.  Menghuraikan definisi, jenis,ciri, teknik, dan peranan drama.
1.1.  Menghuraikan definisi drama.
1.2.  Menerangkan jenis drama.
1.3.  Menerangkan ciri drama.
Aras 1

 1. Menyatakan definisi drama.
 2. Menyenaraikan jenis drama.
 3. Menyenaraikan ciri drama.
Struktural
Analitik
Membaca teks dan pemahaman
Membaca teks dan syarahan guru
Kelas
Penerangan
Adaptasi
Kemahiran belajar cara belajar
Teks
Peta minda
LPG
2
Teks Madu Ilmu

Cerpen Sidang Para Dukun dan Sindrom
5.0.Menghuraikan plot dalam karya
       prosa.
       5.2. Menerangkan jenis plot
              dalam karya yang dikaji.
       5.3. Menjelaskan binaan plot
              dalam karya yang dikaji.
       5.4. Menghuraikan teknik plot
               dalam karya yang dikaji.


       5.5. Menghuraikan peranan
               teknik plot dalam karya
               yang dikaji.

Aras 2
 1. Melengkapkan rajah binaan plot berdasarkan peristiwa dalam karya yang dikaji.
 2. Mengenalpasti teknik dalam plot iaitu dialog, monolog, dan monolog dalaman dalam karya yang dikaji.


 1. Menyenaraikan peristiwa dalam karya yang mempunyai teknik dialog, monolog dan monolog dalaman.
Aras 3

 1. Mengenalpasti teknik dalam plot iaitu imbas kembali, imbas muka, suspens, dan kejutan.
 2. Menyenaraikan peristiwa dalam karya yang mempunyai teknik imbas kembali, imbas muka, suspens, dan kejutan.
 3. Menghuraikan peranan teknik plot dalam karya yang dikaji.
Analitik
Global
Kelas
Berkumpulan
Deduktif
Percambahan fikiran
Kerusi panas
Kajian masa depan
Kemahiran berfikir
Teks
LPG
Rakaman petikan
Carta pai

Teks Seuntai Kasih Secebis Harapan

Gurindam


-------------------------------
Teks Madu Ilmu

Drama
1.0.  Menghuraikan definisi puisi, jenis, ciri, dan peranan puisi.
1.1.  Menerangkan definisi puisi/gurindam.
1.2.  Menerangkan jenis puisi/gurindam.
1.3.  Membandingkan ciri pelbagai jenis puisi.

1.4.  Menghuraikan peranan puisi/gurindam dalam masyarakat.


--------------------------------------------
1.0.  Menghuraikan definisi, jenis, ciri, teknik, dan peranan drama.
1.4. Menerangkan teknik drama.
1.5. Menghuraikan peranan
drama dalam masyarakat.

Aras 1

 1. Menyatakan definisi puisi/gurindam.
 2. Menyatakan jenis puisi/gurindam.
 3. Mengemukakan ciri puisi/gurindam.

 1. Menyatakan peranan puisi/gurindam.-----------------------------------
Aras 3

 1. Membandingkan jenis drama dan ciri drama yang dikaji.
 2. Menghuraikan prolog, babak, adegan, episod, dan epilog dalam drama yang dikaji.
 3. Menghuraikan peranan drama dalam masyarakat.
Struktural
Apresiasi/Estetika
Membaca teks dan pemahaman
Membaca teks dan syarahan guru
Diskusi
Penerangan
Sumbang saran
Kecerdasan pelbagai
Teks/petikan
Rakaman gurindam
Buku ulasan sastera
Carta pai
-----------------------------
Berfokus
Sosiologikal
Membaca teks dan syarahan guru
Diskusi
Cerakinan
Main peranan
Kajian masa depan
Kemahiran belajar cara belajar
Teks/petikan
Carta
Peta minda
LPG
Glosari
Kamus

3
Minggu Peperiksaan Pertengahan Tahun
4
Minggu Peperiksaan Pertengahan Tahun
5
Minggu Cuti Pertengahan Penggal
JUN

1

Minggu Cuti Pertengahan
Penggal2
Teks Madu Ilmu

Cerpen Sidang Para Dukun dan Sindrom
6.0.Menghuraikan latar dalam karya
      prosa.
      6.2.Menerangkan latar tempat,
            latar masa, dan latar

            masyarakat dalam karya
            yang dikaji.

      6.3. Menghubungkaitkan latar
             latar tempat, latar masa, dan
             latar masyarakat dengan
             peristiwa dalam karya yang
             dikaji.
Aras 1

 1. Menyatakan definisi latar.

 1. Menyatakan jenis latar.

 1. Menyenaraikan latar masa, latar tempat, dan latar masyarakat dalam karya.

 1. Menyatakan perkaitan latar dengan peristiwa dalam karya.

Struktural
Analitik
Diskusi
Soal jawab
Berkumpulan
Tangga cerita
Sumbangsaran
Percambahan fikiran
Teknologi maklumat dan komunikasi
Pembelajaran secara konstruktivisme
Teks/petikan
Carta
Peta minda
LPG

Teks Seuntai Kasih dan Secebis Harapan

Gurindam Dua Belas: Fasal yang Kesembilan
3.0.Menghuraikan maksud puisi.
      3.1. Menerangkan maksud
              rangkap puisi yang dikaji.           
       3.2.Menjelaskan maksud   
             keseluruhan puisi yang
             dikaji.


Aras 1

 1. Memberikan maksud kata dan rangkai kata dalam puisi yang dikaji.
 2. Menyatakan maksud baris dalam puisi yang dikaji.
 3. Menyatakan maksud rangkap dalam puisi yang dikaji.
Mengalami dan menghayati
Struktural
Membaca teks dan pemahaman
Mendengar pita rakaman
Keperihatinan
Cerakinan
Latihan
Pembelajaran secara kontekstual
Kemahiran berfikir
Teks/petikan puisi3
Teks Madu Ilmu

Cerpen Rindu Tanah Malaya
6.0.Menganalisis gaya bahasa dalam karya prosa.
7.2. Menghuraikan aspek gaya  bahasa.
7.3. Menerangkan diksi, dialek, bahasa asing, bahasa arkaik, bahasa istana, dan peribahasa dalam karya yang dikaji.
7.5. Menganalisis unsur bahasa dalam karya yang dikaji.


Aras 1

iii.Mengecam diksi, dialek, bahasa asing, bahasa arkaik, bahasa istana, dan peribahasa dalam karya yang dikaji.


v. Menyenaraikan contoh kata ganda, sinkof, pengulangan, simile dan personafikasi.


Apresiasi/Estetika
Analitik
Berkumpulan
Soal jawab
Induktif
Percambahan fikiran
Kemahiran berfikir
Kemahiran belajar cara belajar
Teks/petikan
Kamus
LPG
Glosari
Cartai pai

Teks Seuntai Kasih Secebis Harapan

Gurindam Dua Belas: Fasal yang Kesebelas
4.0. Menghuraikan tema dan persoalan dalam puisi.
        4.2. Menghuraikan tema dalam puisi yang dikaji.
         4.3. Menghuraikan persoalan dalam puisi yang dikaji.
         4.4. Menghubungkaitkan antara persoalan dengan tema dalam puisi yang dikaji.


Aras 2

 1. Menjelaskan tema dalam puisi yang dikaji.
 2. Menerangkan persoalan dalam puisi yang dikaji.

Aras 3

 1. Menjelaskan perkaitan antara persoalan dengan tema dalam puisi yang dikaji.

Berfokus
Membaca teks dan pemahaman
Membaca teks dan perbincangan
Kelas
Cerakinan
Deduktif
Percambahan fikiran
Kemahiran berfikir
Teks
Carta
Peta minda
LPG
Rakaman gurindam

Teks Madu Ilmu

Drama Bendahara Tepok
4.0. Menganalisis watak dan perwatakan dalam drama.
        4.2. Menerangkan jenis watak dalam drama.
        4.3. Menghuraikan perwatakan luaran dan dalaman watak dalam drama yang dikaji.
      
      4.4. Membandingkan watak-watak dalam drama yang dikaji.

Aras 1

 1. Menyatakan jenis watak dalam drama.

 1. Mengenalpasti watak dalam drama yang dikaji.

 1. Menyenaraikan sifat luaran watak dalam drama yang dikaji.
 2. Menyenaraikan sifat dalaman watak dalam drama yang dikaji.
 3. Menyatakan peranan watak dalam drama yang dikaji.

Aras 3

                    i.            Menjelaskan konflik, sikap, dan perasaan watak dalam drama yang dikaji.
                  ii.            Menyatakan persamaan dan perbezaan watak dalam drama yang dikaji.
                iii.            Menghuraikan peranan watak dalam drama yang dikaji.


                iv.            Menerangkan cara pengarang menggambarkan watak dan perwatakan dalam drama yang dikaji.


Struktural
Analitik
Membaca dan melakonkan adegan
Soal jawab
Berkumpulan
Penerangan
Perbandingan
Mestamu
Adaptasi
Pembelajaran secara konstruktivisme
Kecerdasan pelbagai
Teks / petikan
Carta
Peta minda
LPG


4
Teks Madu Ilmu

Cerpen Rindu Tanah Malaya
3.0. Menghuraikan tema dan
        persolan dalam karya prosa.
       3.2. Menghuraikan tema dalam karya yang dikaji.
       3.3. Menghuraikan persoalan dalam karya yang dikaji.
       3.4. Menghubungkaitkan antara persoalan dengan tema dalam karya yang dikaji.

Aras 2

ii. Menjelaskan tema dalam
     karya.
iii. Menerangkan persoalan dalam karya.

Aras 3

i. Menjelaskan perkaitan antara persoalan dengan tema dalam karya.Berfokus
Global
Membaca teks dan perbincangan
Menggunakan kemahiran berfikir
Cerakinan
Latihan
Simulasi
Kajian masa depan
Kemahiran berfikir
Teks/petikan
Carta
Peta minda
LPG


Teks Seuntai Kasih Secebis Harapan

Seloka
1.0.  Menghuraikan definisi, jenis, ciri, dan peranan puisi.
1.1.  Menerangkan definisi puisi/seloka.
1.2.  Menerangkan jenis puisi/seloka.
1.3.  Membandingkan ciri pelbagai jenis puisi.
1.4.  Menghuraikan peranan puisi/seloka dalam masyarakat.
Aras 1

 1. Menyatakan definisi puisi/seloka.
 2. Menyatakan jenis puisi/seloka.
 3. Mengemukakan ciri puisi/seloka.
 4. Menyatakan peranan puisi/seloka.
Struktural
Analitik
Kelas
Soal jawab
Membaca teks dan pemahaman
Penerangan
Percambahan fikiran
Sumbang saran
Kemahiran belajar cara belajar.
Teks/petikan
Carta
LPG
Teks Madu Ilmu

Drama Bendahara Tepok
5.0.Menghuraikan plot dalam drama.
5.1.Menerangkan definisi plot.
5.2.Menerangkan jenis plot.
5.3.Menjelaskan binaan plot dalam drama yang dikaji.
Aras 1

 1. Menyatakan definisi plot.
 2. Menerangkan jenis plot.
 3. Melakar rajah binaan plot.
Struktural
Analitik
Membaca teks dan perbincangan
Membaca teks dan pemahaman
Berkumpulan
Teater bercerita
Sumbang saran
Kecerdasan pelbagai
Teks/petikan
Carta
Peta minda
LPG

JULAI

1
Teks Madu Ilmu

Cerpen Di Bawah Langit Takut-Takut
4.0. Menganalisis watak dan
       perwatakan dalam karya prosa.
       4.2. Menerangkan jenis watak dalam karya yang dikaji.
       4.3. Menganalisis perwatakan luaran dan dalaman watak dalam karya yang dikaji.

       4.4. Membandingkan watak-watak dalam karya yang dikaji.
       4.5. Menghuraikan peranan watak dalam karya yang dikaji.

Aras 2

 1. Menjelaskan jenis watak dalam karya.
 2. Menjelaskan watak dalam karya.
 3. Menjelaskan sifat luaran dan sifat dalaman watak dalam karya.
 4. Menerangkan peranan watak dalam karya.

Aras 3

iv. Menerangkan cara
      pengarang menggambarkan watak dan perwatakan dalam karya yang dikaji.

Berfokus
Analitik
Tutorial
Berkumpulan
Main peranan
Latihan
Percambahan fikiran
Kecerdasan pelbagai
Teks/petikan
Carta
Peta minda
LPG

Teks Seuntai Kasih Secebis Harapan

Seloka Mat Jenin
5.0. Menganalisis bentuk puisi.
       5.1. Menghuraikan bentuk puisi
              yang dikaji.
       5.2. Membandingkan bentuk
              berbagai puisi yang dikaji.

Aras 1

 1. Menyatakan bilangan rangkap dan baris dalam puisi yang dikaji.
 2. Menyatakan bilangan suku kata dan perkataan dalam baris puisi yang dikaji.
 3. Menyatakan rima akhir puisi yang dikaji.

Aras 2
 1. Menentukan bentuk puisi sama ada bebas atau terikat.

Aras 3
                    i.            Membandingkan bentuk pelbagai jenis puisi yang dikaji.

Struktural
Analitik
Individu
Soal jawab
Cerakinan
Deduktif
Teknologi maklumat dan komunikasi
Kemahiran berfikir
Teks/petikan
Jadual
Carta
Peta minda
LPG

Teks Madu Ilmu

Drama Bendahara Tepok
5.0. Menghuraikan plot dalam drama
       5.4. Menghuraikan teknik plot dalam drama yang dikaji.
       5.5. Menerangkan definisi prolog, babak, adegan, episod dan epilog.
       5.7. Menghuraikan peranan teknik plot dalam drama yang dikaji.

Aras 2

 1. Menjelaskan prolog, babak, adegan, episod, dan epilog dalam drama yang dikaji.
 1. Menjelaskan definisi imbas kembali, imbas muka, suspens dan kejutan.


Aras 3

 1. Menghuraikan teknik imbas kembali, imbas muka, suspens, dan kejutan dalam drama yang dikaji.
 2. Menghuraikan peranan teknik plot dalam drama yang dikaji.
Struktural
Analitik
Berkumpulan
Membaca teks dan perbincangan
Teater pembaca
Kerusi panas
Simulasi
Kemahiran berfikir
Kecerdasan pelbagai
Teks/petikan
Carta
Jadual
Peta minda
LPG
2
Teks Madu Ilmu

Cerpen Di Bawah Langit Takut-Takut
6.0  . Menghuraikan latar dalam
         karya prosa.
6.2. Menerangkan latar tempat, latar masa, dan latar masyarakat dalam karya yang dikaji.
6.3. Menghubungkaitkan latar tempat, latar masa dan latar masyarakat dengan peristiwa dalam karya yang dikaji.

Aras 1

 1. Menyatakan jenis latar.
 2. Menyenaraikan latar masa, latar tempat, dan latar masyarakat dalam karya.
 3. Menyatakan perkaitan latar dengan peristiwa dalam karya.

Analitik
Sosiologikal
Membaca teks dan pemahaman
Berkumpulan
Soal jawab
Penerangan
Cerpendra
Sumbang saran
Kajian masa depan
Pembelajaran secara kontekstual
Teks/petikan
Jadual
Carta
Peta minda
LPG


Teks Seuntai Kasih Secebis Harapan

Seloka Sifat Pak Pandir
6.0  . Menganalisis gaya bahasa dalam puisi.
6.3. Menganalisis unsur bahasa dalam puisi yang dikaji.
6.4. Menganalisis unsur bunyi dalam puisi yang dikaji.
Aras 1

 1. Mengecamkan diksi, dialek, bahasa asing, bahasa arkaik, bahasa istana dan peribahasa dalam puisi yang dikaji.
 2. Menyenaraikan contoh kata ganda, citra dan citraan ( imej dan imejan ), sinkof, simile, personafikasi, dan pengulangan kata dalam puisi yang dikaji.
 3. Mengenalpasti asonansi, aliterasi, kombinasi bunyi, rima, dan jeda dalam puisi yang dikaji.
Analitik
Apresiasi/Estetika
Menggunakan kemahiran berfikir
Individu
Simulasi
Adaptasi
Pembelajaran secara konstruktivisme
Teks/petikan
Jadual
LPG
Teks Madu Ilmu

Drama Bendahara Tepok
6.0.Menghuraikan latar dalam drama
6.1.   Menerangkan definisi latar tempat, latar masa, dan latar masyarakat dalam drama.
6.2.   Menerangkan latar tempat, latar masa, dan latar masyarakat dalam drama yang dikaji.
6.3.   Menghubungkaitkan antara latar tempat, latar masa, dan latar masyarakat dengan peristiwa dalam drama yang dikaji.
Aras 1

 1. Menyatakan definisi latar.
 2. Menyatakan jenis latar.
 3. Menyenaraikan latar masa, latar tempat, dan latar masyarakat dalam drama yang dikaji.
 4. Menyatakan kaitan latar dengan peristiwa dalam drama yang dikaji.
Global
Mengalami dan menghayati
Membaca teks dan pemahaman
Berkumpulan
Percambahan fikiran
Bercerita/Lakonan
Teknologi maklumat dan komunikasi
Kecerdasan pelbagai
Teks/petikan
Jadual
Carta
LPG
3
Minggu Ujian Bulan Julai
( Ujian Bulanan Kedua/Selaras )


4
Teks Madu Ilmu

Cerpen Bagai Hembusan Bayu Senja
9.0. Menganalisis nilai kemanusiaan dan pengajaran dalam karya prosa.
9.2. Menjelaskan nilai kemanusiaan dalam karya yang dikaji.
9.3. Menjelaskan pengajaran dalam karya yang dikaji.
9.4. Menghubungkaitkan antara nilai kemanusiaan dengan pengajaran dalam karya.

Aras 2

 1. Mengenalpasti nilai kemanusiaan dalam karya beserta alas an.
 2. Menjelaskan pengajaran berdasarkan contoh dalam karya yang dikaji.
 3. Membandingkan nilai kemanusiaan dan pengajaran dalam karya yang dikaji.


Berfokus
Sosiologikal
Mendengar pita rakaman
Perbahasan
Berkumpulan
Percambahan fikiran
Induktif
Pembelajaran secara kontekstual
Teks/petikan
Jadual
Carta
Peta minda
LPG

Teks Madu Ilmu

Drama Bendahara Tepok
8.0  Menganalisis nilai kemanusiaan dan pengajaran dalam drama.
8.2. Menjelaskan nilai kemanusiaan dalam drama yang dikaji.
8.3. Menjelaskan pengajaran dalam drama yang dikaji.


8.4. Menghubungkaitkan antara nilai kemanusiaan dengan pengajaran dalam drama yang dikaji.
Aras 2
 1. Menyenaraikan nilai kemanusiaan dalam drama yang dikaji.
 2. Menjelaskan pengajaran berdasarkan contoh dalam drama yang dikaji.

 1. Membina pengajaran berdasarkan nilai kemanusiaan dalam drama yang dikaji.
Berfokus
Sosiologikal
Forum
Menonton lakonan pentas
Cerakinan
Lakonan
Teknologi maklumat dan komunikasi
Teks/petikan
Jadual
LPG
Cartai pai

5
Teks Madu Ilmu

Pengenalan Sajak
1.0. Menghuraikan definisi, jenis, ciri, dan peranan puisi.
1.1.   Menerangkan definisi puisi/sajak.
1.2.   Menerangkan jenis puisi/sajak.
1.3.   Membandingkan ciri pelbagai jenis puisi.
1.4.   Menghuraikan peranan puisi/sajak dalam masyarakat.   
Aras 1

 1. Menyatakan definisi puisi/sajak.
 2. Menyatakan jenis puisi/sajak.
 3. Mengemukakan ciri puisi/sajak.
 4. Menyatakan peranan puisi/sajak.

Aras 2

 1. Menerangkan jenis dan ciri puisi/sajak.
 2. Membandingkan dan membezakan ciri puisi/sajak.

 1. Menjelaskan peranan puisi/sajak dalam masyarakat.Struktural
Global
Membaca teks dan pemahaman
Mendengar pita rakaman
Soal jawab
Penerangan
Mestamu
Kemahiran belajar cara belajar
Teks
Pita rakaman
LPG

Teks Seuntai Kasih Secebis Harapan

Prosa Tradisional


Teks Madu Ilmu

Drama Lima Perwira
1.0. Menghuraikan definisi, jenis, ciri, dan peranan prosa.
1.1.   Menjelaskan definisi prosa.
1.2.   Menerangkan jenis prosa.
1.3.   Membandingkan ciri prosa.
1.4.   Menghuraikan peranan prosa dalam masyarakat.2.0.Menerangkan biodata pengarang drama yang dikaji.
2.1.   Menerangkan butir-butir peribadi pengarang.
2.2.   Menjelaskan latar belakang kepengarangan, sumbangan, dan kejayaan pengarang.


Aras 1
 1. Menyatakan definisi prosa.
 2. Menyatakan jenis prosa.
 3. Menyatakan ciri prosa.
 4. Menyatakan peranan prosa dalam masyarakat.
Aras 1

 1. Menyatakan nama, tarikh lahir dan tempat kelahiran pengarang.
 2. Menyatakan latar belakang pendidikan dan kerjaya pengarang.
 3. Menyenaraikan hasil karya pengarang.


Aras 2

          i.            Menyatakan nama pena pengarang.
        ii.            Menyenaraikan bidang penulisan pengarang.
      iii.            Menyatakan sumbangan lain pengarang.

Aras 3

 1. Menjelaskan anugerah yang diterima pengarang.
 2. Menyatakan perkembangan terkini pengarang.
 3. Menjelaskan keistimewaan pengarang.
Struktural
Global
Membaca teks dan perbincangan
Soa jawab
Kelas
Penerangan
Percambahan fikiran
Pembelajaran secara konstruktivisme
Teks/petikan
OHP/LCD
Carta
Peta minda
Global
Analitik
Kelas
Diskusi
Penerangan
Cerakinan
Teknologi maklumat dan komunikasi
Carta
Peta minda
Gambar
LPG
OGOS

1
Teks Madu Ilmu

Sajak Penggilap Rezeki
2.0.Menerangkan biodata penyair karya yang dikaji.
2.1.   Menerangkan butir-butir peribadi penyair.
2.2.   Menerangkan latar belakang kepenyairan, sumbangan, dan kejayaan penyair.


Aras 1

 1. Menyatakan nama, tarikh lahir, dan tempat kelahiran penyair.
 2. Menyatakan latar belakang pendidikan dan kerjaya penyair.
 3. Menyenaraikan hasil karya penyair.


Aras 2

 1. Menyatakan nama pena penyair.
 2. Menyenaraikan bidang penulisan penyair.
 3. Menyenaraikan sumbangan lain penyair.
Aras 3

 1. Menjelaskan anugerah yang diterima oleh penyair.
 2. Menyatakan perkembangan terkini penyair.
 3. Menjelaskan keistimewaan penyair.

Global
Analitik
Diskusi
Berkumpulan
Soal jawab
Sumbang saran
Latihan
Teknologi maklumat dan komunikasi
Jadual
Peta minda
LPG
gambar

Teks Seuntai Kasih Secebis Harapan

Hikayat Indera Nata
3.0. Menghuraikan tema dan persoalan dalam karya prosa.
3.1.   Menerangkan definisi tema dan persoalan.
3.2.   Menghuraikan tema dalam karya yang dikaji.
3.3.   Menghuraikan persoalan dalam karya yang dikaji.
3.4.   Menghubungkaitkan antara persoalan dengan tema dalam karya yang dikaji.


Aras 1

 1. Menyatakan definisi tema.
 2. Menyatakan definisi persoalan.
 3. Mengenalpasti tema dalam karya yang dikaji.

 1. Menyenaraikan persoalan dalam karya yang dikaji.Aras 2

 1. Menjelaskan tema dalam karya.
 2. Menerangkan persoalan dalam karya.
Berfokus
Analitik
Berkumpulan
Membaca teks dan pemahaman
Diskusi
Sumbang saran
Induktif
Kemahiran berfikir
Teks/petikan
Jadual
Carta
Peta minda
LPG

Teks Madu Ilmu

Drama Lima Perwira
3.0. Menjelaskan pemikiran dan persoalan dalam drama.
3.1.   Menerangkan definisi pemikiran dan persoalan drama.
3.2.   Menghuraikan pemikiran dalam drama yang dikaji.
3.3.   Menghuraikan persoalan dalam drama yang dikaji.
3.4.  Menghubungkaitkan antara pemikiran dan persoalan dalam drama yang dikaji dengan realiti masyarakatAras 1

 1. Menyatakan definisi pemikiran.
 2. Menyatakan definisi persoalan.
 3. Mengenalpasti pemikiran dalam drama yang dikaji.

 1. Menyenaraikan persoalan dalam drama yang dikaji.
Berfokus
Analitik
Membaca teks dan pemahaman
Menggunakan kemahiran berfikir
Soal jawab
Sumbang saran
Mestamu
Kajian masa depan
Kecerdasan pelbagai
Teks/petikan
Jadual
Carta
Peta minda
LPG

2
Teks Madu Ilmu

Sajak Bunga Damai
3.0. Menghuraikan maksud puisi.
3.1.   Menerangkan maksud rangkap puisi yang dikaji.
3.2.   Menjelaskan maksud keseluruhan keseluruhan puisi yang dikaji.

Aras 1

 1. Memberi maksud kata dan rangkaikata dalam puisi yang dikaji.
 2. Menyatakan maksud baris dalam puisi yang dikaji.
 3. Menyatakan maksud rangkap dalam puisi yang diakji.


Struktural
Apresiasi/estetika
Membaca teks dan pemahaman
Membaca teks dan perbincangan
Individu
Latihan
Percambahan fikiran
Pembelajaran secara konstruktivisme
Teks/petikan
JadualTeks Seuntai Kasih Secebis Harapan

Hikayat Indera Nata
4.0. Menganalisis watak dan perwatakan dalam karya prosa.
4.1.   Menerangkan definisi watak dan perwatakan.
4.2.   Menerangkan jenis watak dalam karya yang dikaji.
4.3.   Menganalisis perwatakan luaran dan dalaman watak dalam karya yang dikaji.
4.4.   Membandingkan watak-watak dalam karya yang dikaji.

4.5.   Menghuraikan peranan watak dalam karya yang dikaji.

Aras 1

 1. Menyatakan definisi watak dan perwatakan.
 2. Menyatakan jenis watak dalam karya yang dikaji.
 3. Mengenalpasti watak dalam karya yang dikaji.
 4. Menyenaraikan sifat luaran watak dalam karya yang dikaji.


 1. Menyenaraikan sifat dalaman watak dalam karya yang dikaji.
 2. Menyatakan peranan watak dalam karya yang dikaji.

Aras 3

 1. Menjelaskan sikap dan perasaan watak dalam karya yang dikaji.
 2. Menyatakan persamaan dan perbezaan watak dalam karya yang dikaji.
 3. Menghuraikan peranan watak dalam karya yang dikaji.
 4. Menerangkan cara pengarang menggambarkan watak dan perwatakan dalam karya yang dikaji.
Analitik
Berkumpulan
Percambahan fikiran
Perbandingan
Kemahiran belajar cara belajar
Teks/Rakaman petikan
Peta minda
Gambar
Carta
LPG

Teks Madu Ilmu

Drama Lima Perwira

4.0.Menganalisis watak dan perwatakan dalam drama.
4.2. Menerangkan jenis watak dalam drama.
4.3. Menghuraikan perwatakan luaran dan dalaman watak dalam drama yang dikaji.
4.4. Membandingkan watak-watak dalam drama yang dikaji.

Aras 1

 1. Menyatakan jenis watak dalam drama.
 2. Mengenalpasti watak dalam drama yang dikaji.
 3. Menyenaraikan sifat luaran watak dalam drama yang dikaji.
 4. Menyenaraikan sifat dalaman watak dalam drama yang dikaji.
 5. Menyatakan peranan watak dalam drama yang dikaji.
Global
Membaca teks dan perbincangan
Diskusi
Teater pembaca
Lakonan
Kemahiran berfikir
Teks/petikan
Carta
Jadual
LPG
3.
Teks Madu Ilmu

Sajak Hari Tuanya Singgah


4.0.Menghuraikan tema dan persoalan dalam puisi.
4.1.   Menerangkan definisi tema dan persoalan.
4.2.   Menghuraikan tema dalam puisi yang dikaji.
4.3.   Menghuraikan persoalan dalam puisi yang dikaji.
4.4.   Menghubungkaitkan antara persoalan dengan tema dalam puisi yang dikaji.

Aras 1

          i.            Menyatakan definisi tema.
        ii.            Menyenaraikan jenis tema.
      iii.            Menyatakan definisi persoalan.
      iv.            Mengenalpasti tema dalam puisi yang dikaji.
        v.            Menyenaraikan persoalan dalam puisi yang dikaji.

Aras 2

          i.            Menjelaskan tema dalam puisi yang dikaji.
        ii.            Menerangkan persoalan dalam puisi yang dikaji.

Berfokus
Analitik
Kelas
Soal jawab
Membaca teks dan pemahaman
Penerangan
Keperihatinan
Cerakinan
Pembelajaran secara konstruktivisme
Teks/Petikan
Jadual
LPG

Teks Seuntai Kasih Secebis Harapan

Hikayat Indera Nata
6.0.Menghuraikan latar dalam karya prosa.
6.1.   Menerangkan definisi latar tempat, latar masa dan latar masyarakat.
6.2.   Menerangkan latar tempat, latar masa dan latar masyarakat dalam karya yang dikaji.
6.3.   Menghubungkaitakan latar tempat, latar masa dan latar masyarakat dengan peristiwa dalam karya yang dikaji.

Aras 1
 1. Menyatakan definisi latar.
 2. Menyatakan jenis latar.
 3. Menyenaraikan latar masa, latar tempat, dan latar masyarakat dalam karya.
 4. Menyatakan perkaitan latar dengan peristiwa dalam karya.
Struktural
Sosiologikal
Menggunakan kemahiran berfikir
Berkumpulan
Simulasi
Latihan
Kajian masa depan
Teks/petikan
Jadual
Carta
LPG

Teks Madu Ilmu

Drama Lima Perwira
8.0.Menganalisis nilai kemanusiaan dan pengajaran dalam drama.
8.1.   Menerangkan definisi nilai kemanusiaan dan pengajaran.
8.2.   Menjelaskan nilai kemanusiaan dalam drama yang dikaji.
8.3.   Menjelaskan pengajaran dalam drama yang dikaji.
8.4.   Menghubungkaitkan antara nilai kemanusiaan dengan pengajaran dalam drama yang dikaji.

Aras 1

 1. Menyatakan definisi nilai kemanusiaan dan pengajaran.
 2. Mengenalpasti nilai kemanusiaan dalam drama yang dikaji.
 3. Memadankan pengajaran dengan peristiwa dalam drama yang dikaji.

Aras 2
 1. Menyenaraikan nilai kemanusiaan dalam drama yang dikaji.
 2. Menjelaskan pengajaran berdasarkan contoh dalam drama yang dikaji.
 3. Membina pengajaran berdasarkan nilai kemanusiaan dalam drama yang dikaji.

Berfokus
Membaca teks dan perbincangan
Soal jawab
Teater pembaca
Kerusi panas
Main peranan
Pembelajaran secara kontekstual
Kajian masa depan
Teks/Rakaman petikan
Carta
Jadual
LPG

4

Minggu Cuti KeduaSEPTEMBER

1
------------------
Teks Madu Ilmu

Sajak Nyanyi Sunyi di Desa Sepi-------------------------------
Teks Seuntai Kasih Secebis Harapan

Hikayat Indera Nata
5.0. Menganalisis bentuk puisi
5.1.   Menghuraikan bentuk puisi yang dikaji.
5.2.   Membandingkan bentuk berbagai puisi yang dikaji.


--------------------------------------------
9.0.Menganalisis nilai kemanusiaan dan pengajaran dalam karya prosa.
9.1.Menerangkan definisi nilai kemanusiaan dan pengajaran.
9.2. Menjelaskan nilai kemanusiaan dalam karya yang dikaji.
9.3. Menjelaskan pengajaran dalam karya yang dikaji.


9.4. Menghubungkaitkan antara nilai kemanusiaan dengan pengajaran dalam karya.

Aras 1

 1. Menyatakan bilangan rangkap dan baris dalam puisi yang dikaji.
 2. Menyatakan bilangan suku kata dan perkataan dalam baris puisi yang dikaji.
 3. Menyatakan rima akhir puisi yang dikaji.
Aras 2

 1. Menentukan bentuk puisi sama ada bebas atau terikat.

 1. Menjelaskan bentuk visual puisi yang dikaji.


Aras 1
 1. Menyatakan definisi nilai kemanusiaan dan pengajaran.
 2. Menyenaraikan nilai kemanusiaan dalam karya yang dikaji.
 3. Memadankan pengajaran dengan peristiwa dalam karya yang dikaji.
Aras 2

 1. Mengenalpasti nilai kemanusiaan dalam karya beserta alas an.
 2. Menjelaskan pengajaran berdasarkan contoh dalam karya yang dikaji.
 3. Membandingkan nilai kemanusiaan dan pengajaran dalam karya yang dikaji.


Analitik
Global
Kelas
Membaca teks dan perbincangan
Adaptasi
Cerakinan
Latihan
Kemahiran berfikir
Teks/petikan
Jadual
LPG
Rakaman sajak


-----------------------------
Berfokus
Analitik
Diskusi
Soal jawab
Percambahan fikiran
Deduktif
Cerakinan
Teknologi maklumat dan komunikasi
Teks/petikan
Carta
Jadual
LPG

Teks Anak Global

Drama Muzikal Kampung Baru
3.0.Menjelaskan pemikiran dan persoalan dalam drama.
3.2. Menghuraikan pemikiran dalam drama yang dikaji.
3.3. Menghuraikan persoalan dalam drama yang dikaji.
3.4. Menghubungkaitkan antara pemikiran dan persoalan dalam drama yang dikaji dengan realiti masyarakat.
Aras 2

 1. Menyenaraikan jenis pemikiran dalam drama yang dikaji.
 2. Menjelaskan pemikiran dalam drama yang dikaji.
 3. Menerangkan persoalan dalam drama yang dikaji.
Berfokus
Analitik
Membaca dan melakonkan adegan
Diskusi
Lakonan
Main peranan
Kajian masa depan
Teks/petikan
Carta
LPG
2
Teks Madu Ilmu

Sajak Kalau Kita Menjadi Kayu
6.0.Menganalisis gaya bahasa dalam puisi.
6.3  Menganalisis unsur bahasa dalam puisi.
6.4  Menganalisis unsur bunyi dalam puisi yang dikaji.
Aras 2

 1. Menerangkan metafora, hiperbola, inversi, paradoks dan perlambangan dalam puisi yang dikaji.
 2. Menciptakan unsur bahasa berdasarkan bahan rangsangan.
 3. Menerangkan asonansi, aliterasi, kombinasi bunyi, rima, dan jeda dalam puisi yang dikaji.
Apresiasi/Estetika
Analitik
Kelas
Berkumpulan
Mendengar pita rakaman
Soal jawab
Induktif
Adaptasi
Percambahan fikiran
Kemahiran belajar cara belajar
Teks/petikan
LPG

Teks Seuntai Kasih Secebis Harapan

Hikayat Cendawan Putih
3.0.Menghuraikan tema dan persoalan dalam karya prosa.
3.2. Menghuraikan tema dalam karya yang dikaji.
3.3. Menghuraikan persoalan dalam karya yang dikaji.
3.4. Menghubungkaitkan antara persoalan dengan tema dalam karya yang dikaji.
Aras 2

 1. Menjelaskan tema dalam karya.
 2. Menjelaskan persoalan dalam karya.
Berfokus
Membaca teks dan pemahaman
Seminar
Percambahan fikiran
Kemahiran berfikir
Teks/petikan
Jadual
Carta
LPG
Rakaman petikan

Teks Anak Global

Drama Muzikal Kampung Baru
4.0.Menganalisis watak dan perwatakan dalam drama.
42. Menerangkan jenis watak dalam drama.
4.3. Menghuraikan perwatakan luaran dan dalaman watak dalam drama yang dikaji.
4.4. Membandingkan watak-watak dalam drama yang dikaji.

Aras 2

 1. Menjelaskan jenis watak dalam drama yang dikaji.
 2. Mengkategorikan watak dalam drama yang dikaji.
 3. Menjelaskan sifat luaran watak dan sifat dalaman watak dalam drama yang dikaji.
 4. Menerangkan peranan watak dalam drama yang dikaji.
Aras 3

 1. Menjelaskan konflik, sikap, dan perasaan watak dalam drama yang dikaji.
 2. Menyatakan persamaan dan perbezaan watak dalam drama yang dikaji.

Struktural
Global
Berkumpulan
Diskusi
Menggunakan kemahiran berfikir
Perbandingan
Lakonan
Percambahan fikiran
Teknologi maklumat dan komunikasi
Teks/petikan
Carta
Jadual
LPG
3

Teks Madu Ilmu

Sajak Madu Ilmu

Teks Seuntai Kasih Secebis Harapan

Hikayat Cendawan Putih
7.0.Menghuraikan nada dalam puisi.
7.1.   Menerangkan definisi nada.
7.2.   Menerangkan jenis nada.
7.3.   Menghuraikan nada dalam puisi yang dikaji.4.0. Menganalisis watak dan perwatakan dalam karya prosa.
        4.2. Menerangkan jenis watak dalam karya yang dikaji.
        4.3. Menganalisis perwatakan luaran dan dalaman watak dalam karya yang dikaji.
        4.4. Membandingkan watak-watak dalam karya yang dikaji.

        4.5. Menghuraikan peranan watak dalam karya yang dikaji.

Aras 1

 1. Menyatakan definisi nada.
 2. Menyenaraikan jenis nada.
 3. Mengesan jenis nada dalam puisi yang dikaji.

Aras 2

 1. Menjelaskan nada dalam puisi yang dikaji.
 2. Memberi contoh rangkap puisi yang memperlihatkan nada dalam puisi yang dikaji.


Aras 1

 1. Menyatakan jenis watak dalam karya yang dikaji.
 2. Mengenalpasti watak dalam karya yang dikaji.
 3. Menyenaraikan sifat luaran watak dalam karya yang dikaji.
 4. Menyenaraikan sifat dalaman watak dalam karya yang dikaji.
 5. Menyatakan peranan watak dalam karya yang dikaji.

Menghayati dan mengalami
Membaca teks dan pemahaman
Berkumpulan
Keperihatinan
Simulasi
Kemahiran belajar cara belajar
Teks/petikan
Rakaman sajak
Carta
Jadual
LPG

Analitik
Sosiologikal
Berkumpulan
Membaca teks dan pemahaman
Diskusi
Kerusi panas
Simulasi
Kemahiran berfikir
Teks/petikan
Jadual
Carta
Gambar
LPG

Teks Anak Global

Drama Muzikal Kampung Baru
5.0.Menghuraikan plot dalam drama.
5.3. Menjelaskan binaan plot dalam drama yang dikaji.
5.4. Menghuraikan teknik plot dalam drama yang dikaji.
5.7. Menghuraikan peranan teknik plot dalam drama yang dikaji.

Aras 1

 1. Melakar rajah binaan plot.
 2. Memberi definisi dan menyenaraikan teknik plot dalam drama yang dikaji.
   vi.     Mengenalpasti jenis   
             plot dalam drama yang dikaji.

Aras 3

 1. Menyusun urutan peristiwa dalam drama yang dikaji. 1. Menghuraikan teknik imbas kembali, imbas muka, suspens, dan kejutan dalam drama yang dikaji.
 2. Menghuraikan peranan teknik plot dalam drama yang dikaji.
Struktural
Analitik
Membaca dan melakonkan adegan
Individu
Tangga cerita
Teater pembaca
Teknologi maklumat dan komunikasi
Pembelajaran secara kontekstual
Teks/petikan
Carta
Jadual
LPG4

Minggu Ujian Bulan September ( Ujian Bulanan Ketiga/Selaras )OKTOBER

1
Teks Madu Ilmu

Sajak Anak Pulau
8.0.Menghuraikan nilai kemanusiaan dan pengajaran dalam puisi.
8.1.   Menerangkan definisi nilai kemanusiaan dan pengajaran.
8.2.   Menghuraikan nilai kemanusiaan dan pengajaran dalam puisi yang dikaji.
8.3.   Menghubungkaitkan antara nilai kemanusiaan dengan pengajaran dalam puisi yang dikaji.

Aras 1

 1. Menyatakan definisi nilai kemanusiaan dan pengajaran.
 2. Mengenalpasti nilai kemanusiaan dalam puisi yang dikaji.
 3. Mengenalpasti pengajaran dalam puisi yang dikaji.


Berfokus
Mengalami dan menghayati
Berkumpulan
Membaca teks dan perbincangan
Percambahan fikiran
Keperihatinan
Pembelajaran secara kontekstual
Teks/petikan
Carta
Jadual
Rakaman sajakAras 2
 1. Menyenaraikan nilai kemanusiaan dalam puisi yang dikaji.
 2. Menjelaskan pengajaran berdasarkan contoh dalam puisi yang dikaji.Teks Seuntai Kasih Secebis Harapan

Hikayat Cendawan Putih
6.0.Menghuraikan latar dalam karya prosa.
6.1.   Menerangkan definisi latar tempat, latar masa, dan latar masyarakat.
6.2.   Menerangkan latar tempat, latar masa, dan latar masyarakat dalam karya yang dikaji.


6.3.   Menghubungkaitkan latar tempat, latar masa, dan latar masyarakat dengan peristiwa dalam karya yang dikaji.
Aras 1

 1. Menyatakan definisi latar.
 2. Menyatakan jenis latar.


 1. Menyenaraikan latar tempat, latar masa, dan latar masyarakat dalam karya.
 2. Menyatakan perkaitan latar dengan peristiwa dalam karya.
Global
Sosiologikal
Kelas
Diskusi
Membaca dan melakonkan adegan
Lakonan
Simulasi
Bercerita
Kecerdasan pelbagai
Teks/petikan
Jadual
LPG
Carta pai

Teks Anak Global

Drama Muzikal Kampung Baru
6.0. Menghuraikan latar dalam
       drama.
       6.2. Menerangkan latar tempat, latar masa, dan latar masyarakat dalam drama yang dikaji.
       6.3. Menghubungkaitkan antara latar tempat, latar masa, dan latar masyarakat dengan peristiwa dalam drama yang dikaji.

Aras 1

 1. Menyenaraikan latar tempat, latar masa, dan latar masyarakat dalam drama yang dikaji.
 2. Menyatakan kaitan latar dengan peristiwa dalam drama yang dikaji.
Struktural
Sosiologikal
Berkumpulan
Membaca teks dan perbincangan
Soaljawab
Teater pembaca
Adaptasi
Kajian masa depan
Kecerdasan pelbagai
Teks/petikan
Carta
Jadual
LPG2
Teks Madu Ilmu

Sajak Pulang
3.0.Menghuraikan maksud puisi.
3.1.   Menerangkan maksud rangkap puisi yang dikaji.
3.2.   Menjelaskan maksud keseluruhan puisi yang dikaji.
Aras 1

 1. Memberikan maksud kata dan rangkai kata dalam puisi yang dikaji.
 2. Menyatakan maksud baris dalam puisi yang dikaji.

 1. Menyatakan maksud rangkap dalam puisi yang dikaji.

Aras 2

 1. Menjelaskan maksud perlambangan dalam puisi.
 2. Menerangkan maksud keseluruhan puisi.
Struktural
Mendengar pita
Individu
Pemaduan seni
Cerakinan
Latihan
Pembelajaran secara konstruktivisme
Rakaman sajak
Teks/petikan
LPG

Teks Seuntai Kasih Secebis Harapan

Hikayat Cendawan Putih
9.0.Menganalisis nilai kemanusiaan dan pengajaran dalam karya prosa.
9.2. Menjelaskan nilai kemanusiaan dalam karya yang dikaji.
9.3. Menjelaskan pengajaran dalam karya yang dikaji.
9.4. Menghubungkaitkan antara nilai kemanusiaan dengan pengajaran dalam karya.

Aras 2

 1. Mengenalpasti nilai kemanusiaan dalam karya beserta alas- an.
 1. Menjelaskan pengajaran berdasarkan contoh dalam karya yang dikaji.

Berfokus
Analitik
Berkumpulan
Menggunakan kemahiran berfikir
Diskusi
Penerangan
Induktif
Teknologi maklumat dan komunikasi
Kemahiran berfikir
Teks/petikan
Jadual
Carta
LPG


Teks Anak Global

Drama Muzikal Kampung Baru
7.0.Menganalisis gaya bahasa dalam drama.
7.4. Menjelaskan penggunaan dialog, monolog, dan monolog dalaman dalam drama yang dikaji.
7.5. Menganalisis aspek unsur bahasa dalam drama yang dikaji.

Aras 1

 1. Mengesan dialog, monolog dan monolog dalaman dalam drama yang dikaji.
 2. Menyenaraikan contoh kata ganda, sinkof, simile, metafora, personafikasi, dan pengulangan dalam drama yang dikaji.


Aras 2

 1. Menyenaraikan contoh metafora, hiperbola, inversi, paradoks dan perlambangan dalam drama yang dikaji.
 2. Menerangkan dialog, monolog, dan monolog dalaman dalam drama yang dikaji.

Analitik
Apresiasi/Estetika
Berkumpulan
Membaca teks dan perbincangan
Deduktif
Cerakinan
Latihan
Kecerdasan pelbagai
Teks/petikan
Carta
Jadual
LPG
3
Teks Madu Ilmu

Sajak Nafiri
4.0.Menghuraikan tema dan persoalan dalam puisi.
4.2. Menghuraikan tema dalam puisi yang dikaji.
4.3. Menghuraikan persoalan dalam puisi yang dikaji.


4.4. Menghubungkaitkan antara persoalan dengan tema dalam puisi yang dikaji.

Aras 2

 1. Menjelaskan tema dalam puisi yang dikaji.
 2. Menerangkan persoalan dalam puisi yang dikaji.
Berfokus
Mendengar pita rakaman
Berkumpulan
Soaljawab
Percambahan fikiran
Latihan
Pembelajaran secara konkestual
Teks/petikan
LPG


Teks Seuntai Kasih Secebis Harapan

Hikayat Putera Jayapati
3.0. Menghuraikan tema dan   
        persoalan dalam karya prosa.
       3.2. Menghuraikan tema dalam karya yang dikaji.
       3.3. Menghuraikan persoalan dalam karya yang dikaji.
      3.4. Menghubungkaitkan antara persoalan dengan tema dalam karya yang dikaji.

Aras 2

 1. Menjelaskan tema dalam karya.
 2. Menerangkan persoalan dalam karya.
Berfokus
Analitik
Membaca teks dan perbincangan
Berkumpulan
Bercerita
Sumbang saran
Kemahiran belajar cara belajar
Teks/petikan
Carta
Jadual
LPG
4
Teks Madu Ilmu

Sajak Musim Itu
5.0.Menganalisis Bentuk Puisi
5.1.   Menghuraikan bentuk puisi yang dikaji.
5.2.   Membandingkan bentuk berbagai puisi yang dikaji.
Aras 1

                    i.            Menyatakan bilangan rangkap dan baris dalam puisi yang dikaji.
                  ii.            Menyatakan bilangan suku kata dan perkataan dalam baris puisi yang dikaji.
                iii.            Menyatakan rima akhir puisi yang dikaji.

Aras 2

                                i.            Menentukan bentuk puisi sama ada bebas atau terikat.
                              ii.            Menjelaskan bentuk visual puisi yang dikaji.

Struktural
Analitik
Membaca teks dan perbincangan
Diskusi
Soaljawab
Penerangan
Induktif
Kemahiran berfikir
Teks/petikan
Carta
Jadual
LPG
Rakaman sajak

Teks Seuntai Kasih Secebis Harapan

Hikayat Putera Jayapati
4.0.Menganalisis watak dan perwatakan dalam karya prosa.
4.2. Menerangkan jenis watak dalam karya yang dikaji.
4.3. Menganalisis perwatakan luaran dan dalaman watak dalam karya yang dikaji.
4.4. Membandingkan watak-watak dalam karya yang dikaji.
4.5. Menghuraikan peranan watak dalam karya yang dikaji.

Aras 2

                    i.            Menjelaskan jenis watak dalam karya.
                  ii.            Mengelaskan watak dalam karya.
                iii.            Menjelaskan sifat luaran dan dalaman watak dalam karya.
                iv.            Menerangkan peranan watak dalam karya.

Struktural
Analitik
Berkumpulan
Membaca teks dan pemahaman
Diskusi
Bercerita
Percambahan fikiran
Kemahiran belajar cara belajar
Teks/petikan
Carta
Jadual


Drama
8.0.Menghasilkan skrip drama dan mempersembahkan drama.
8.1.   Menyenaraikan dan memilih idea daripada sumber yang pelbagai.
8.2.   Menyenaraikan idea dalam bentuk lisan dan lakaran.
8.3.   Menyusun dan memilih peristiwa yang sesuai dengan jalan cerita.
8.4.   Menyesuaikan prolog, babak, adegan, episod, dan epilog dengan jalan cerita.
8.5.   Menulis skrip drama.

Aras 2

                    i.            Menentukan pemikiran dan persoalan, watak dan perwatakan dalam karya yang ditulis.
                  ii.            Melengkapkan binaan plot dengan menyusun peristiwa mengikut urutan.
                iii.            Menyesuaikan peristiwa dengan prolog, babak, adegan, episod, dan epilog.
                iv.            Menyesuaikan latar dengan peristiwa, watak dan perwatakan, gaya bahasa serta pemikiran dan persoalan.

Aras 3
                    i.            Menulis karya kreatif dengan menggabugkan imaginasi dan realiti, menerapkan ilmu bantu, nilai kemanusiaan dan pengajaran dengan menggunakan gaya bahasa dan format yang sesuai.
-------------------------------------------------
Mengalami dan menghayati
Global
Berkumpulan
Menggunakan kemahiran berfikir
Diskusi
Membuat projek
Tangga cerita
Teknologi maklumat dan komunikasi
Kajian masa depan
Jadual
Carta
LPG
5
Sajak
9.0. Menghasil dan mempersembah
       kan puisi.
9.1.   Menyenarai dan memilih idea daripada sumber yang pelbagai.
9.2.   Mengemukakan idea dalam bentuk lakaran atau lisan.
9.3.   Menulis puisi menggunakan bahasa puitis.
9.4.   Menetapkan bentuk puisi.

Aras 1

                    i.            Menentukan tema puisi yang akan dihasilkan.
                  ii.            Merajah idea dengan kata-kata puitis yang berkaitan dengan tema puisi.
Aras 2

                    i.            Mengembangkan kata-kata puitis menjadi ungkapan dan baris-baris puisi yang lengkap.
                  ii.            Menyusun ungkapan dan baris-baris puisi menjadi bait-bait puisi yang lengkap.
                iii.            Menulis puisi dengan menggabungkan imaginasi dan realiti, menerapkan ilmu bantu, nilai kemanusiaan, dan pengajaran dengan menggunakan gaya bahasa yang padat dan indah..

Global
Apresiasi/Estetika
Berkumpulan
Diskusi
Soaljawab
Latihan
Membuat projek
Carta
Jadual
LPG

Teks Seuntai Kasih Secebis Harapan

Hikayat Putera Jayapati
9.0. Menganalisis nilai kemanusiaan  dan pengajaran dalam karya prosa.
        9.2. Menjelaskan nilai kemanusiaan dalam karya yang dikaji.
        9.3. Menjelaskan pengajaran dalam karya yang dikaji.
        9.4. Menghubungkaitkan antara nilai kemanusiaan dengan pengajaran dalam karya.

Aras 1

                  ii.            Menyenaraikan nilai kemanusiaan dalam karya yang dikaji.
                iii.            Memadankan pengajaran dengan peristiwa dalam karya yang dikaji.

Berfokus
Analitik
Berkumpulan
Membaca teks dan pemahaman
Menggunakan kemahiran berfikir
Cerakinan
Latihan
Kemahiran belajar cara belajar
Jadual
LPG
Carta paiDrama

Mengulangkaji aspek-aspek penting drama:
1)      Bendahara Tepok
2)      Lima Perwira
3)      Muzikal Kampung BaruNOVEMBER

1

Minggu Peperiksaan Akhir Tahun
2


3
Minggu Peperiksaan Akhir Tahun

Cuti Akhir Tahun Persekolahan
4
Cuti Akhir Tahun Persekolahan
DISEMBER
CUTI Akhir Tahun Persekolahan
Disediakan oleh,DRS. AB. AZIZ HAJI OMAR,

Guru Cemerlang Sastera,

SMK. Sultan Ibrahim Satu,

17000 Pasir Mas,

Kelantan.Tarikh:  15 Januari, 2012.

No comments:

Post a Comment