abazizomar@gmail

Friday, 11 May 2012

Jenis-jenis gaya/unsur bahasa dalam karya/genre sastera

 • Ayat pendek
 • Ayat panjang
 • Bahasa seharian
 • Bahasa daerah/dialek
 • Bahasa pasar
 • Bahasa formal/rasmi
 • Bahasa tidak formal/tidak rasmi
 • Bahasa forkial
 • Bahasa /ayat klasik/lama
 • Bahasa istana/dalaman
 • Ada ayat al-Quran/hadis
 • Ada peribahasa/perumpamaan//bidalan
 • Kata ganda/penggandaan kata
 • Pengulangan perkataan/frasa
 • Pengulangan  ayat/baris
 • Bahasa perbandingan langsung   
 • Konotatif  
 • Alkais  
 • Puitis  
 • Runs/bahasa berirama
 • Diksi  
 • Semantik  
 • Metafora  
 • Personafikasi  
 • Simile  
 • Hiperbola/bombastik  
 • Sinkof  
 • Ambiguiti  
 • Ironi  
 • Apakop  
 • Imej/simbol/perlambangan
 • Imajan  
 • Inversi  
 • Alusi  
 • Anafora  
 • Epifora  
 • Responsif  
 • Asonansi  
 • Aliterasi  
 • Aforisma  
 • Paradok  
 • Satira  
 • Hybrid  
 • Klise  
 • Zeugma  
 • Deviasi  
 • Standard  
 • Jargon  
 • Melankolik  
 • Kolokial  
 • Ambiguiti  
 • Denotatif  
 • Kiasan
 • Bahasa laras Sains
 • Akar kata
 • Kontradiksi 
 • Bahasa/perkataan asing ( Inggeris/Arab/Jawa dll )
 • Dialog
 • Monolog
 • Dan lain-lain ........................

No comments:

Post a Comment