abazizomar@gmail

Thursday, 7 June 2012

Laporan Kedua Mata Pelajaran Kesusasteraan Melayu 2012


Laporan Kedua Mata Pelajaran Kesusasteraan Melayu, 2012
Sekolah Menengah Kebangsaan Sultan Ibrahim Satu,
17000 Pasir Mas, Kelantan.

  1. Pendahuluan

1.1.  Pada tahun 2012 kelas yang ditawarkan mata pelajaran Kesusasteraan Melayu di peringkat peperiksaan SPM ( Tingkatan empat dan lima ) ialah sebanyak enam kelas. Kelas-kelas yang dimaksudkan ialah tingkatan empat tiga kelas dan tingkatan lima juga tiga kelas. Tingkatan empat yang dimaksudkan ialah 4 Al-Antaki, 4 Al-Farabi, dan 4 Al-Kindi. Tingkatan lima pula ialah 5 Al-Antaki, 5 Al-Farabi dan 5 Al-Kindi.
1.2.  Jumlah bilangan pelajar yang mengambil mata pelajaran Kesusasteraan Melayu sehingga bulan April 2012 ialah tingkatan empat seramai 109 orang dan tingkatan lima pula seramai 105 orang pelajar.
1.3.  Masa yang diperuntukan berdasarkan jadual yang disediakan oleh pihak sekolah ialah tingkatan empat sebanyak tiga masa seminggu dan tingkatan lima  diperuntukan empat masa seminggu.
1.4.  Bilangan guru yang mengajar mata pelajaran Kesusasteraan Melayu bagi tingkatan empat dan lima ialah seorang sahaja ( Drs. Ab. Aziz Haji Omar ).

  1. Bilangan Pelajar Berdasarkan Tingkatan


Tingkatan
4Al-A
4Al-F
4Al-K
5Al-A
5Al-F
5Al-K
Jumlah Pelajar

38

40

31

35

33

37

  1. Pengurusan Am Panitia

3.1.  Mata pelajaran Kesusasteraan Melayu tidak mempunyai panitia kerana hanya seorang guru yang mengajar mata pelajaran ini. Syarat untuk mewujudkan sesebuah panitia mata pelajaran mestilah paling kurang mempunyai seorang pengerusi, setiausaha dan seorang ahli.
3.2.  Walaupun panitia mata pelajaran tidak wujud, guru yang mengajar menguruskan mata pelajaran ini seperti panitia-panitia mata pelajaran lain juga. Sistem fail, dokumen, perancangan, program, maklumat dan laporan mestilah lengkap, sempurna dan mengikut perkembangan semasa.

  1. Sukatan Pelajaran

4.1.  Bagi tingkatan empat 30% kandungan sukatan pelajaran tahunan yang ditetapkan telah dapat diselesaikan dengan baik. Genre novel,sajak dan prosa tradisional  belum dapat dilaksanakan lagi kerana penggunaan jadual anjal yang memperuntukankan tiga waktu ( dua hari ) dalam seminggu. Genre novel, prosa tradisional dan sajak mungkin akan dimulakan pada awal bulan Julai, 2012 selepas tamatnya genre cerpen dan puisi tradisional.
4.2.  Bagi tingkatan lima, kandungan sukatan pelajaran tahunan telah dapat dilaksanakan mengikut fasa yang ditetapkan iaitu 30% sehingga bulan April, 2012.

  1. Perancangan Program Peningkatan Prestasi Mata Pelajaran Kesusasteraan Melayu Peperiksaan SPM 2012

5.1.  Mempelbagaikan pendekatan/kaedah/teknik/aktiviti P&P di kelas pembelajaran.
5.2.  Pemeriksaan berkala buku nota/latihan pelajar.
5.3.  Memberikan tugasan/kerja rumah kepada pelajar pada setiap hujung minggu.
5.4.  Membincangkan soalan-soalan dan skema jawapan peperiksaan SPM dan Percubaan SPM yang lepas.
5.5.  Melaksanakan projek Folio Sastera ( Set soalan tugasan telah pun diedarkan kepada semua pelajar tingkatan lima pada 29 April, 2012 ).
5.6.  Projek Anak Angkat ( Dilaksanakan selepas peperiksaan Percubaan SPM ).
5.7.  Mencadangkan kepada pelajar buku-buku ulasan sastera yang berkualiti.
5.8.  Kelas tambahan Hari Jumaat.
5.9.  Kelas tambahan khas hari biasa selepas tamat persekolahan pada setiap hari Ahad selama satu jam dari 2.10-3.10 petang ( 5Al-Antanki dan 5Al-Farabi )
5.10.        Mengadakan teknik menjawab soalan peperiksaan SPM ( Bulan November: Program Intervensi )
5.11.        Mengedarkan bahan-bahan beriso/bercetak yang mengandungi tajuk-tajuk penting.
5.12.        Dan lain-lain program yang difikirkan sesuai seperti arahan Ketua Jabatan Bahasa atau pihak pentadbir sekolah.

  1. Analisis Pencapaian PKBS 1, 2012

( Lihat lampiran )

 
Disediakan oleh,


DRS. AB. AZIZ HAJI OMAR,
Guru Mata Pelajaran Kesusasteraan Melayu,
Tingkatan 4 dan 5,
SMK. Sultan Ibrahim Satu, Pasir Mas,
Kelantan.

Tarikh: 6 Mei, 2012.


                                                                                                                                                                                      Lampiran 1

 LAPORAN ANALISIS PENCAPAIAN PKBS 1, 2012


Tahun : 2012

Ujian/Peperiksaan: PKBS 1

Tarikh: Mac/April

Tingkatan: 4 Al-Antaki, , 4 Al-Farabi dan  4Al-Kindi

Jumlah pelajar/Calon: 109 orangTing
katan
Jum
Pel
Hadir
TH
A+
A
A-
B+
B
C+
C
D
E
G
Bil
Lulus
%
Lulus
Tar
get
GP
MP

4Al-A
38
37
1
-
-
2
4
4
5
9
2
2
9
28
75.68
100


4Al-F
40
39
1
-
-
2
5
2
2
5
3
5
15
24
61.54
100


4Al-K
31
31
-
-
-
1

2
1
4
4
3
16
15
48.39
100


JUM
LAH
109
107
2
-
-
5
9
8
8
18
9
10
40
67
62.62
100
                                                                                                                                                LAPORAN ANALISIS PENCAPAIAN PKBS 1, 2012


Tahun : 2012

Ujian/Peperiksaan: PKBS 1

Tarikh: Mac/April

Tingkatan: 5 Al-Antaki,  5 Al-Farabi dan  5 Al-Kindi

Jumlah pelajar/Calon: 105 orangTing
katan
Jum
Pel
Hadir
TH
A+
A
A-
B+
B
C+
C
D
E
G
Bil
Lulus
%
Lulus
Tar
get
GP
MP

5Al-A
35
34
1
10
13
9
1
-
-
1
-
 -
 -
34
100.0
100
1.15

5Al-F
33
31
2
-
-
6
2
5
1
 7
 3
 -
7
24
77.42
100
5.45

5Al-K
37
33
4
-
-
5
3
6
4
 7
 4
 1
3
30
90.91
100
5.09

JUM
LAH
105
98
7
10
13
20
6
11
5
15
7
 1
10
88
89.80
100
3.85
No comments:

Post a Comment