abazizomar@gmail

Friday, 8 June 2012

Post-Mortem Mata Pelajaran Kesusasteraan Melayu Peperiksaan SPM 2011


1.      Pendahuluan

1.1.  Mata pelajaran Kesusasteraan Melayu merupakan mata pelajaran elektif yang ditawarkan kepada pelajar di peringkat peperiksaan Sijil Pelajaran Malaysia ( SPM ).
1.2.  Di Sekolah Menengah Kebangsaan Sultan Ibrahim Satu, pada tahun  2011, terdapat tiga kelas daripada lapan kelas aliran kemanusiaan yang menawarkan pakej mata pelajaran ini. Kelas-kelas yang dimaksudkan ialah Tingkatan 5P2, 5P3 dan 5P4 dengan calon berdaftar seramai 96 orang. Daripada seramai 96 orang calon tersebut,  seorang pelajar tidak hadir dan lapan orang pelajar gagal. Peratus umum pencapaian ialah 91.6% berbanding dengan pencapaian pada tahun 2010 iaitu 95.9% ( Menurun sebanyak 4.3% ) dengan Gred Purata Mata Pelajaran 3.42 berbanding dengan  tahun  2010 iaitu  3.93.  Bilangan atau peratus pencapaian kualiti ( A+, A dan A- ) bertambah daripada 32 orang kepada 48 orang ( 50.5% ) berbanding dengan pencapaian pada tahun 2010 seramai 32 orang ( 32.7% ). Pencapaian kualiti A+B ialah seramai 70 orang daripada 95 orang calon, iaitu 73.7% berbanding tahun 2010 seramai  64 orang ( 65.4% ).Target umum pencapaian ( ETR ) ialah 100% dengan NGP 3.36. Pencapaian dalam peperiksaan Percubaan SPM 2011 ialah 85.4% dengan NGP 5.92. Seramai 7 orang pelajar tidak hadir dalam peperiksaan Percubaan SPM 2011 yang lepas. Daripada lapan orang  calon yang gagal dalam peperiksaan SPM 2011 yang lepas, 7 orang adalah berpunca daripada tidak menduduki peperiksaan percubaan dan  seorang pernah digantung persekolahan.
1.3.  Teks dan genre yang digunakan oleh pelajar di peringkat SPM terdiri daripada empat buah teks dan enam genre ( puisi tradisional, puisi moden. prosa tadisional, prosa moden: novel, cerpen dan drama ).


  1. Objektif

2.1.  Untuk melihat aspek kekuatan dan kelemahan secara umum terutama strategi-strategi yang digunakan pada tahun lepas.
2.2.  Untuk membandingkan data pencapaian secara umum mahu pun dari segi kualiti dengan tahun-tahun kebelakangan dan juga pencapaian dari segi target dan gred purata mata pelajaran  ( NGP ).
2.3.  Untuk merancang strategi dan program jangka pendek dan jangka panjang bagi mengatasi kelemahan atau meningkatkan pencapaian pada masa hadapan.
2.4.  Untuk mengenalpasti program khusus dan umum yang boleh dilaksanakan bagi meningkatkan lagi pencapaian pada masa hadapan.

  1. Matlamat
Post- Mortem ini dibuat untuk dijadikan dasar dan panduan ke arah merancang dan melaksanakan program-program untuk meningkatkan pencapaian yang lebih baik pada masa akan datang.

  1. Analisis Pencapaian
4.1.  Data Pencapaian Umum Enam Tahun ( 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 )


TAHUN
JUM
PEL
A+
A
A-
B+
B
C+
C
D
E
G
JUM
LULUS
%
LULUS
GPMP
2006
101

0
1
2
9
14
17
16
24
18
83
82.2
6.95
2007
106

2
4
16
15
16
20
12
11
10
96
90.6
5.69
2008
103

4
12
15
15
12
9
16
9
11
92
89.3
4.95
2009
  82
1
8
17
14
10
15
4
6
3
04
78
95.1
3.96
2010
  98
1
13
18
15
17
10
9
5
6
4
94
95.9
3.93
2011
  95
2
19
27
17
  5
  5
 3
 6
3
8
87
91.6
3.42


4.2.  Data Pencapaian Berdasarkan Target dan Peperiksaan Percubaan


RUJUKAN ITEM
JUM
PEL
A+
A
A-
B+
B
C+
C
D
E
G
TH
JUM
LULUS
%
LULUS
SPM 2008
103

  4
12
15
15
12
 9
16
9
11

92
89.3
TARGET 2009
  82

10
15
15
20
10
 5
  5
2
  0

82
100
PERCUBAAN
2009
  82

  7
10
  7
  8
 7
17
  4
8
13
1
68
84.0
SPM 2009
  82
1
  8
17
14
10
15
  4
  6

  4

78
95.1
PERCUBAAN
2010
  99
0
  2
27
  8
10
  5
14
  6
7
19
1
79
80.6
SPM 2010
  99
1
13
18
15
17
10
  9
  5
6
  4
1
 94
95.9
TARGET
2011
  96
5
10
18
20
15
16
  7
  5
0
  0
0
 96
100
PERCUBAAN
2011
  96
0
  0
  3
  7
12
17
16
14
7
13
7
76
85.4
SPM 2011
  96
2
19
27
17
  5
  5
  3
  6
3
  8
1
87
91.6


4.3.  Analisis Umum

4.3.1.      Terdapat seramai 96 orang calon yang mendaftar, seorang calon tidak  hadir dan 8 orang gagal. Calon tidak hadir ialah pelajar tingkatan 5P3.
4.3.2.      Kesemua calon adalah pelajar Melayu.
4.3.3.      Pencapaian umum ialah 91.6 % berbanding dengan tahun 2010 iaitu 95.9% ( Menurun sebanyak 4.3% ).
4.3.4.      Pencapaian dari segi kualiti ( A+. A dan A- ) bertambah seramai 16 orang, dari 32 orang pada tahun 2010 kepada 48 orang pada tahun 2011 ( 50.5% ). Gred B seramai 22 orang, iaitu 23.2%.
4.3.5.      Lapan orang calon yang gagal terdiri daripada 4 orang pelajar tingkatan 5P3 dan 4 orang pelajar tingkatan 5P4.  Jika dibandingkan  dengan pencapaian peperiksaan percubaan SPM 2011, % umum pencapaian SPM sebenar meningkat sebanyak 6.2%, iaitu dari 85.4% kepada 91.6%.  Dari segi kualiti kecemerlangan juga agak meningkat.
4.3.6.      Daripada tiga kelas aliran kemanusiaan ( 5P2, 5P3 dan 5P4 ), didapati pencapaian pelajar tingkatan 5P2 ialah 100 %, dengan gred purata mata pelajaran 2.06 ( A 22 orang, B 10 orang dan C+ 1 orang, tiada D dan E daripada 33 orang calon ). 5P3 ialah 86.7%  ( NGP 4.00 ) dan 5P4 ialah 87.5% ( NGP 4.28 ). NGP keseluruhan ialah 3.42 berbanding dengan NGP tahun 2010, iaitu 3.93.
4.3.7.      Keadaan pelajar tingkatan 5P4 pada tahun 2011 adalah agak sedikit bermasalah. Terdapat seramai 10 orang pelajar yang bermasalah disiplin sekolah dan tidak dapat dikawal dari awal. Mereka selalu tidak hadir ke sekolah, ponteng kelas, tidak hadir kelas tambahan hari Jumaat, tidak masuk kelas ’stay back’ dan tidak menyiapkan projek tugasan folio sastera yang diberikan. Tidak mahu menyertai projek anak angkat dan selalu mengganggu pelajar-pelajar lain di kelas.

  1. Analisis Kekuatan dan Kelemahan

5.1.  Kekuatan

5.1.1.      Majoriti pelajar yang lulus dengan pencapaian cemerlang dan kepujian berada di kelas tingkatan 5P2.  Pada tahun 2011 terdapat 14 orang pelajar dari tingkatan 5P3 mendapat A dan 12 orang dari tingkatan 5P4.
5.1.2.      Pelajar ini belajar dengan penuh disiplin, mempunyai minat dan bertanggungjawab.
5.1.3.      Mereka suka membaca, merujuk blog sastera, berbincang dan membuat latihan.
5.1.4.      Pelajar hadir ke kelas harian biasa dan kelas tambahan hari Jumaat.
5.1.5.      Mereka dapat menyiapkan tugasan folio sastera yang diberikan dengan baik tepat pada masanya.
5.1.6.      Mereka faham  konsep sastera dengan baik
5.1.7.      Terdapat lima soalan sport yang telah bincangkan oleh guru.
5.1.8.      Pelajar faham soalan dan dapat mengemukakan isi dan huraian jawapan yang cukup, sesuai dengan kehendak skema jawapan.
5.1.9.      Pelajar minat terhadap mata pelajaran Kesusasteraan Melayu.


5.2.  Kelemahan

5.2.1.      Majoriti pelajar sederhana, lemah dan gagal berada di kelas tingkatan 5P4 ( Tetapi terdapat 12 orang calon yang mendapat gred A ).
5.2.2.      Majoriti pelajar lemah dan gagal ialah pelajar yang tidak minat terhadap mata pelajaran, tidak bertanggungjawab dan tidak berdisiplin.
5.2.3.      Pelajar sering tidak hadir ke sekolah, kelas tambahan hari Jumaat, selalu ponteng kelas dan tidak masuk kelas ‘stay back’ selepas tamat masa persekolahan.
5.2.4.      Tidak mempunyai peralatan belajar yang cukup seperti tidak membawa buku teks ke sekolah dan buku nota atau latihan.
5.2.5.      Tidak membaca teks dan mengulangkaji nota.
5.2.6.      Tidak memberi perhatian sepenuhnya sewaktu guru mengajar di kelas.
5.2.7.      Tidak menyiapkan tugasan rumah dan tugasan folio sastera yang diberikan oleh guru.
5.2.8.      Sukar memahami konsep sastera dan teks sastera yang dibaca atau dikaji.
5.2.9.      Tidak memahami kehendak soalan yang menyebabkan jawapan terpesong, isi kurang dan tiada huraian contoh. Gagal mentafsir maksud tersirat dan jawapan yang tersembunyi.
5.2.10.  Sukar mengingati fakta dan contoh dalam cerita, terutama prosa tradisional/teks klasik.
 
  1. Perancangan Strategi dan Program ke Arah Meningkatkan Prestasi Pencapaian dalam Peperiksaan SPM 2012 ( Mata Pelajaran KM )

6.1.  Mengulangkaji soalan dan skema jawapan peperiksaan SPM yang lepas.
6.2.  Mencadangkan pelajar membeli buku ulasan sastera.
6.3.  Menyemak dan memeriksa nota atau buku latihan pelajar.
6.4.  Mempastikan pelajar mempunyai peralatan belajar yang cukup.
6.5.  Membincangkan soalan dan skema jawapan peperiksaan pertengahan tahun dan peperiksaan percubaan SPM 2010 dan 2011.
6.6.  Mencadangkan tajuk-tajuk penting yang perlu diberi keutamaan oleh pelajar.
6.7.  Mengkaji tajuk-tajuk soalan yang telah keluar dalam peperiksaan SPM  pada tahun  lepas dan tajuk-tajuk yang belum keluar.
6.8.  Menyediakan soalan dan skema jawapan peperiksaan pertengahan tahun berformat dan bertaraf soalan peperiksaan SPM sebenar.
6.9.  Melaksanakan projek folio sastera ( Tugasan wajib pelajar ).
6.9.1.      Mempelgai strategi, pendekatan, kaedah, teknik dan aktiviti pengajaran   dan pembelajaran di kelas.
6.9.2.      Mengadakan ceramah teknik menjawab soalan peperiksaan SPM.
6.9.3.      Mendapatkan soalan dan skema jawapan peperiksaan percubaan SPM 2012 dari negeri-negeri lain dan membincangkan bersama dengan pelajar.
6.9.4.      Kelas tambahan hari Jumaat.
6.9.5.      Kelas tambahan selepas tamat persekolahan ( Stay Back )
6.9.6.      Projek anak angkat pelajar yang gagal dalam peperiksaan pertengahan tahun dan peperiksaan percubaan SPM 2012.
6.9.7.      Memberi motivasi kepada pelajar-pelajar lemah dan tidak berminat untuk belajar.
6.9.8.      Mengedarkan bahan bercetak mengenai tajuk-tajuk penting kepada semua pelajar SPM 2012 yang mengambil mata pelajaran Kesusasteraan Melayu.
6.9.9.      Menggalakkan dan mendorong pelajar merujuk blog sastera melalui talian internet.


  1. Kesimpulan

Analisis post mortem keputusan peperiksaan SPM 2011 yang lepas dalam bentuk laporan bertulis ini sangat penting kepada semua pihak di sekolah sama ada yang terlibat secara langusng atau pun tidak langsung dalam pengurusan akademik.
            Segala dapatan sama ada berupa data mahu pun masalah akan menjadi sumber penting terutama kepada Panitia Mata Pelajaran dan guru yang mengajar untuk dijadikan dasar dalam merancang strategi dan program bagi mengatasi pelbagai aspek kelemahan.
            Laporan post mortem ini akan menjadi sumber penting terutamanya kepada guru mata pelajaran untuk merangka perancangan dan strategi ke arah yang lebih baik dan berkesan. Mudahan-mudahan dengan kesedaran, komitmen dan motivasi yang tinggi di pihak guru mata pelajaran, insya-Allah segala kelemahan dan kekurangan yang ada akan dapat diperbaiki dan dipertingkatkan lagi pada masa-masa yang akan datang.
            Perubahan segera yang perlu dilakukan oleh pelajar ialah berusaha mengubah sikap  daripada malas  kepada rajin belajar dan berminat terhadap mata pelajaran. Daripada tidak bertanggungjawab kepada lebih bertanggungjawab.


Sekian. Terima kasih.
 
Disediakan oleh,

 
            DRS. AB. AZIZ HAJI OMAR,
            Guru Mata Pelajaran KM,
Merangkap Pengerusi Panitia,
Mata Pelajaran Kesusasteraan Melayu,
Sek. Men. Keb. Sultan Ibrahim Satu,
17000 Pasir Mas, Kelantan.

Tarikh: 31 Mac, 2012.
1 comment:

  1. Assalamualaikum drs,saya merupakan bekas pelajar SMK Tendong dan kini sedang mengajar mata pelajaran kesusasteraan melayu di sarawak. Saya ingin meminta teknik mengajar sastera dengan berkesan dan jika boleh ingin cikgu berkongsi soalan ramalan sastera 2012, terima kasih

    ReplyDelete