abazizomar@gmail

Thursday, 7 June 2012

Persediaan Pengurusan Guru Mata Pelajaran Kesusasteraan Melayu Sebelum Masuk Kelas


KERTAS PANDANGAN


  1. Tajuk

          Persediaan Pengurusan Guru Mata Pelajaran Kesusasteraan Melayu 
          Sebelum Masuk Kelas

  1. Latar Belakang

2.1.  Guru berperanan sebagai pengajar, pendidik, penasihat, penunjuk cara, penyelesai masalah, mentor, pembimbing, motivator, penilai, rakan, ayah dan ibu di sekolah atau di kelas.
2.2. Pelajar/murid merupakan sasaran, pelanggan atau pesakit yang perlukan suntikan ( ilmu/pengetahuan, semangat, bimbingan, nasihat, petunjuk, teguran, larangan dan sebagainya ).
2.3.    Kelas merupakan lokasi atau gelanggang pertemuan, perbicaraan, perbincangan dan interaksi di antara murid dengan guru.
2.4.  Pertemuan di antara guru dengan murid di kelas yang dikawal oleh jadual waktu atau masa untuk menyampaikan suntikan ilmu atau bahan ilmiah secara terancang dianggap sebagai pendidikan formal ( Pendidikan formal dikawal oleh pelbagai elemen )
2.5.   Produk atau 'out put' daripada hasilan pendidikan formal ialah berlakunya perubahan ke atas diri pelajar sama ada  berupa fakta yang dapat dilihat atau pun sebaliknya.
2.6.  Terdapat tiga tahap/peringkat dalam proses pengajaran dan pembelajaran formal, iaitu peringkat sebelum masuk kelas, semasa dalam kelas dan selepas tamat kelas )

  1. Takrifan
Persediaan Pengurusan Guru Sebelum Masuk Kelas bermaksud guru seharus dan semestinya  terlebih dahulu mempunyai persediaan yang mantap dalam segala aspek sebelum menjejak kaki ke kelas untuk memulakan pengajaran dan pembelajaran  bersama dengan pelajar.  1. Rasional

4.1.     Beban tugas guru di sekolah yang semakin bertambah dan mencabar.
4.2.     Mata Pelajaran Kesusasteraan Melayu merupakan subjek elektif di peringkat peperiksaan Sijil Pelajaran Malaysia ( SPM ).
4.3.     Kumpulan pelajar yang ditawarkan mata pelajaran ini terdiri daripada pelajar lemah atau kumpulan kelas ketiga.
4.4.     Bilangan pelajar atau peratusan yang mendapat keputusan kecermalangan A+, A dan A- di peringkat peperiksaan SPM di sebahagian besar sekolah amat kecil.
4.5.     Masih terdapat sekolah yang pencapaiannya di bawah par/SPR ( sekolah pencapaian rendah ). Peratusan umum di bawah 50% di peringkat peperiksaan SPM.
4.6.     Banyak aspek dan maklumat yang perlu didokumentasikan.
4.7.      Kurikulm KM Semakan Semula 2002, penambahbaikan Sukatan Pelajaran, aras teks yang tinggi, kesukaran format soalan baru dan skema jawapan peperiksaan yang tidak konsisten mempengaruhi pencapaian keputusan peperiksaan pelajar.
4.8.     Tanggapan luar yang menganggap kelemahan pelajar berpunca daripada guru yang tidak berkualiti dan bersedia.
4.9.     Profesion guru ialah gelanggang akademik dan professional.

  1. Objektif

5.1.     Guru sentiasa berada dalam keadaan siap sedia.
5.2.     Proses pengajaran dan pembelajaran di kelas akan berjalan dengan lancar dan berkesan.
5.3.     Menyakinkan pihak pentadbir sekolah.
5.4.     Memenuhi kehendak sekolah, PPD, JPN dan KPM.
5.5.     Memudahkan semua pihak yang memerlukan maklumat segera.
5.6.     Dapat menambah dan menarik minat pelajar.
5.7.     Menjadi  ‘rolle of model’ kepada guru-guru lain.
5.8.     Memberi keyakinan kepada diri  sendiri.
5.9.     Menepati kehendak Kurikulum dan Sukatan Pelajaran Semakan Semula 2002.
5.10. Menepati ciri-ciri profesionalisme keguruan. 

  1. Matlamat

Matlamat yang hendak dicapai melalui tahap persediaan pengurusan guru sebelum masuk kelas ialah supaya proses pengajaran dan pembelajaran yang berkesan di kelas dapat menghasilkan produk yang  cemerlang baik dari segi sasiah pelajar mahu pun pencapaian dalam semua jenis peperiksaan.

  1. Aspek-Aspek Persediaan Pengurusan Guru

7.1.     Ilmu/Pengetahuan Sastera

·         Teori/asas sastera ( definisi, jenis, bentuk, ciri-ciri dan peranan )
·         Sejarah perkembangan ( sastera tradisional dan sastera moden )
·         Genre/Teks/Cerita semasa yang digunakan
·         Istilah sastera
·         Konsep istilah sastera 
·         Kandungan Kurikulum Semakan Semula 2002
·         Kandungan Sukatan Pelajaran 2002
·         Huraian Sukatan Pelajaran 2002 

7.2.     Dokumen Wajib

·         Buku Persediaan Mengajar Guru
·         Sukatan Pelajaran
·         Huraian Sukatan Pelajaran
·         Rancangan Pelajaran Tahunan 
·         Rancangan Pelajaran Harian 
·         Jadual Waktu Pengajaran Persendirian/Kelas
-    Perancangan/Program Tahunan Mata Pelajaran/Panitia 

7.3.     Personaliti/Peribadi Guru

·         Fizikal  ( sihat, cergas, kemas )
·         Mental ( bersih, tenang, tiada gangguan )
·         Sikap ( yakin diri, bersungguh, bertanggungjawab, berwawasan, intergiri dan bersemangat )
·         Disiplin ( menepati masa, patuh kepada arahan dan peraturan/pekeliling iktisas )

7.4.     Kemahiran Membina Soalan dan Skema Jawapan Ujian/Peperiksaan

·         Ujian bulanan
·         Peperiksaan pertengahan tahun
-    Peperiksaan akhir tahun/percubaanNo comments:

Post a Comment